Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân Có đáp án

Giới thiệu

VẬT LÝ HẠT NHÂN

A. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

1. Trong hạt nhân nguyên tử 21084Po có
A. 84 prôtôn và 210 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.
C. 84 prôtôn và 126 nơtron.
D. 210 prôtôn và 84 nơtron.

2. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có
A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.
B. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.
D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

3. Trong sự phân hạch của hạt nhân 23592U, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.
B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

4. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?
A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.
B. Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.
D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

6. Hạt nhân 21084Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α
A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
C. bằng động năng của hạt nhân con.
D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

7. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

8. So với hạt nhân 2914Si, hạt nhân 4020Ca có nhiều hơn
A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.          B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.
C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.            D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

9. Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

10. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có
A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết càng nhỏ.
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

11. Khi nói về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
C. Chu kỳ phóng xạ của một chất phụ thuôc vào khối lượng của chất đó.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

12. Chọn ý sai. Tia gamma
A. là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.
B. là chùm hạt phôtôn có năng lượng cao.
C. Không bị lệch trong điện trường.
D. Chỉ được phát ra từ phóng xạ α.

13. Xét phóng xạ: X → Y + α. Ta có
A. mY + mα = mX.                B. Phản ứng này thu năng lượng.
C. Hạt X bền hơn hạt Y.         D. Hạt α có động năng.

14. Trong một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, đại lượng nào sau đây của các hạt sau phản ứng lớn hơn so với trước phản ứng?
A. Tổng véc tơ động lượng của các hạt.
B. Tổng số nuclôn của các hạt.
C. Tổng độ hụt khối của các hạt.
D. Tổng đại số điện tích của các hạt.

15. Phản ứng nhiệt hạch là
A. Phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
B. Sự tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.
C. Sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân nặng hơn.
D. Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.

16. Trong các nhà máy điện nguyên tử hoạt động bình thường hiện nay, phản ứng nào xảy ra trong lò phản ứng để cung cấp năng lượng cho nhà máy hoạt động?
A. Phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức tới hạn.
B. Phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát.
C. Phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức vượt hạn.
D. Phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức dưới hạn.

17. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là
A. N0e-λt.              B. N0(1 - λt).              C. N0(1 - eλt).            D. N0(1- e-λt).

18. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
D. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

19. Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn
A. số prôtôn.              B. số nuclôn.              C. số nơtron.             D. khối lượng.

20. Trong các hạt nhân: 42He, 73Li, 5626Fe và 23592U, hạt nhân bền vững nhất là
A. 23592U.            B. 5626Fe.           C. 73Li.             D. 42He.

21. Hai hạt nhân 31T và 32He có cùng
A. số nơtron.              B. số nuclôn.            C. điện tích.              D. số prôtôn.

Tải về Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân để xem chi tiết nội dung.

Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 Đề thi học sinh giỏi môn Sinh

Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12
 • Phát hành: THPT Nghi Lộc 3
 • Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 460 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.571

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương 650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương Câu hỏi trắc nghiệm

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.394

165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại 165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại Có đáp án

165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại
 • Phát hành: Phạm Ngọc Sơn
 • 165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 594 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.739

Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12 Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12 Có đáp án

Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12
 • Phát hành: Phạm Ngọc Sơn
 • Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 425 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.777

Chuyên đề bài tập vật lý 11 Chuyên đề bài tập vật lý 11 Bộ tài liệu bài tập vật lý lớp 11 có đáp án

Chuyên đề bài tập vật lý 11
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Chuyên đề bài tập vật lý 11 tổng hợp các kiến thức vật lí trong chương trình học lớp 11, là tài liệu hữu ích với giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 14,7 MB
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.581

Chuyên đề bài tập vật lý 10 Chuyên đề bài tập vật lý 10 Bộ tài liệu bài tập vật lý lớp 10 có đáp án

Chuyên đề bài tập vật lý 10
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Chuyên đề bài tập vật lý 10 tổng hợp các kiến thức vật lí trong chương trình học lớp 10, là tài liệu hữu ích với giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 29,4 MB
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.055

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương 650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương Bộ đề trắc nghiệm Sinh học lớp 11

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương
 • Phát hành: VnDoc.com
 • 650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 528 KB
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.293

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Bài tập Sinh học

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 195 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.575

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ
 • Phát hành: Phạm Ngọc Sơn
 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 2,4 MB
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.671

Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 - Động học chất điểm Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 - Động học chất điểm 5 chủ đề và bài kiểm tra

Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 - Động học chất điểm
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Lý thuyết và bài tập Vật lý - Động học chất điểm
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.123
Xem thêm Phổ thông Trung học