Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng Biểu mẫu dành cho cá nhân

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động ngành y học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" )

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên:............................................ Bí danh (nếu có):................................. Nam, nữ:.................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................................

Nơi thường trú:..............................................................................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

Ngày vào ngành Y tế:.......................................................................................................................

Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu)........................................................................................

Số năm công tác trong ngành Y tế:.....................................................................................................

II. Tóm tắt thành tích cá nhân trong quá trình công tác:

........................................................................................................................................................

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (2):

.........................................................................................................................................................

IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

                                                                                   Ngày......tháng....... năm.......
HIỆU TRƯỞNG                                                    Người khai ký tên

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính