Biên bản bàn giao tài sản Mẫu biên bản giao nhận tài sản

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 35 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 82 KB
  • Lượt tải: 74.071
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập nhằm mục đích khi chuyển giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận được áp dụng cho các loại tài sản sau khi đã thống nhất chuyển giao thì phải có biên bản xác nhận bàn giao tài sản đó.

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

TÊN CƠ QUAN

…………………
…………………
Số: …../BB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………..............… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: …………………..................................…….... Chức vụ: …………………………………………………….

Ông: …………………......................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Bà: …………………........................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

2/ Bên nhận:

Ông: …………………......................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Ông: …………………......................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Bà: …………………........................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Chủ tọa: Ông …………………………………….....…………………………………………..................................

Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………........................................

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên.…………….......…. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….....…………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
             
  Cộng:          

Tổng giá trị: Bằng số …….........................………………………………………………..…………………………

                    Bằng chữ ……………………………………………………………………..........................………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ……………….....………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

                      CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                                  CHỮ KÝ BÊN NHẬN

             

                         Thư ký cuộc họp                                                                      Chủ tọa cuộc họp

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản bàn giao tài sản để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính