Biên bản bàn giao tài sản Mẫu biên bản giao nhận tài sản mới nhất

Giới thiệu

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tải mẫu biên bản bàn giao tài sản, download mẫu Biên bản bàn giao tài sản được VnDoc tổng hợp, gửi đến các bạn tham khảo, áp dụng trong nhiều trường hợp cụ thể khi ban giao tài sản là nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất hoặc là bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài sản

Mời các bạn tham khảo bản text Biên bản bàn giao tài sản dưới đây 

TÊN CƠ QUAN

…………………
…………………
Số: …../BB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………..............… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: …………………..................................…….... Chức vụ: …………………………………………………….

Ông: …………………......................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Bà: …………………........................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

2/ Bên nhận:

Ông: …………………......................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Ông: …………………......................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Bà: …………………........................................…… Chức vụ: …………………………………………………….

Chủ tọa: Ông …………………………………….....…………………………………………..................................

Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………........................................

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên.…………….......…. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….....…………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
             
  Cộng:          

Tổng giá trị: Bằng số …….........................………………………………………………..…………………………

                    Bằng chữ ……………………………………………………………………..........................………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ……………….....………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

                      CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                                  CHỮ KÝ BÊN NHẬN

             

                         Thư ký cuộc họp                                                                      Chủ tọa cuộc họp


MẪU 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC
ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số .. ngày ....của .......... về việc...................................

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm.........., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông........................................................................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

2. Ông.......................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông.......................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

2. Ông......................................................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................................

C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

1. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................

2. Ông...................................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ................cái

- Diện tích xây dựng: .................m2 Diện tích sàn:................... m2

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ...........................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:......................Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ......................Ngàn đồng

2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

2.1. Nhà số 1 (A...):

- Diện tích xây dựng: ....... m²                     Diện tích sàn sử dụng: ........ m²

- Cấp hạng nhà: .............                            Số tầng: ........................

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): ......Ngàn đồng

- Năm xây dựng: .................                       Năm cải tạo, sửa chữa lớn: .................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ................................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .............................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:..........................Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B...):

- Diện tích xây dựng: ........... m2                Diện tích sàn: .................... m2

- Cấp hạng nhà: ..............                          Số tầng: .................

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): .......Ngàn đồng

- Năm xây dựng: .................                      Năm cải tạo, sửa chữa lớn: .....................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ...............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân...)

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..):........Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ..........................             Năm cải tạo, sửa chữa lớn:.......................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:.......................Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hoà..)

- Số lượng: ............Cái

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .....................................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:.................................................. Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:............................... Ngàn đồng

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản bàn giao tài sản để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính