Biên bản định giá tài sản Biểu mẫu kinh doanh

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn được thực hiện căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 khi các cá nhân tham gia góp vốn làm ăn hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

 

Tại thời điểm …………………………………

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.

- Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………………………..tại ………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….………………………………………..………………………………………...

Địa chỉ: ……………….………………………………………..………………………………………..

2. Ông ……..….….………………………………………..……………………………………….......

Địa chỉ: ……………………..….………………………………………..……………………………...

3. Ông ……………..….………………………………………..………………………………………..

Địa chỉ: ………………….………………………………………..………………………………………

Đã tiến hành định giá tài sản như sau:

1. Tài sản định giá là ………………………..….………………………………………..…………….

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..….…………………………………

4. Kết thúc định giá: ………………………….………………………………………..……………….

5. Cam kết của các bên tham gia định giá:.………………………………………..………………..

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản định giá tài sản để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh