Biên bản hòa giải

Giới thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN: ……..
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Tại UBND phường: ………………………………………………………

Chúng tôi là: ……………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………

Công tác tại UBND phường: …………………………………………

Có lập biên bản về việc: ………………………………………………

Một bên là: ………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………

Ngụ tại: …………………………………………………………………

Một bên là: ……………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………

Ngụ tại: …………………………………………………………………

Ngoài ra đến dự còn có: ………………………………………………

NỘI DUNG SỰ VIỆC

………………………………………………………………………

KẾT QUẢ HÒA GIẢI

………………………………………………………………

 

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản hòa giải để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính