Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm.

 BẢO HIỂM XÃ HỘI ............

 

 ...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:...................................................................................................................................

Đại diện đơn vị:...........................................................................................................................

Mã đơn vị:....................................................................................................................................

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:.................................................đến ....................................

Lý do thu hồi thẻ BHYT:...............................................................................................................

Tổng số thẻ thu hồi:..................................................................... thẻ.

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Biên nhận được lập lúc...........giờ............phút, ngày.........tháng.........năm............

Biên nhận này được lập thành 03 bản, cơ quan BHXh giữ 02 bản, đơn vị giữ 01 bản.

Người nhận                                                                                              Người nộp

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên nhận thu hồi thẻ BHYT để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự