Biên lai thu tiền Mẫu biên lai thu tiền theo Quyết định số 48

Giới thiệu

Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Mẫu bảng kê biên lai thu

Mẫu bảng kê thu tiền phạt

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 06-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: ...................

Họ và tên người nộp tiền:..............................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Nội dung thu:................................................................................................................................

Số tiền thu:.........................................(Viết bằng chữ):..................................................................

...................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên lai thu tiền để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán