Biên lai thu tiền Mẫu biên lai thu tiền theo Quyết định số 48

Giới thiệu

Biên lai thu tiền - Mẫu số 06-TT theo Quyết định 48

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Mẫu bảng kê biên lai thu

Mẫu bảng kê thu tiền phạt

Mẫu biên lai thu tiền theo Quyết định số 48 như sau: 

Biên lai thu tiền
Mẫu biên lai thu tiền

Nội dung cụ thể của Mẫu biên lai thu tiền theo Quyết định 48 được trình bày dưới đây, mời các bạn tham khảo:

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 06-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: ...................

Họ và tên người nộp tiền:..............................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Nội dung thu:..................................................................................................................................

Số tiền thu:.........................................(Viết bằng chữ):..................................................................

......................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên lai thu tiền để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán