Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 8 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,4 KB
  • Lượt tải: 11.977
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người sử dụng khi cần sang nước ngoài làm thủ tục kết hôn hợp lệ hoặc hợp pháp theo luật cư trú của nước đó, văn bản được xác nhận bởi ủy ban nhân dân từ cấp xã, phường trở lên.

ỦY BAN NHÂN DÂN
Xã/phường.........
Huyện/quận........
Tỉnh/thành phố............
Số: UB/HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––

ngày....... tháng ........ năm...........

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Để dùng ở nước ngoài)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN

Ông/bà

Họ và tên:................................................Giới tính:......................................

Sinh ngày...., tháng......., năm......../..../....tại................................................

Dân tộc:...................................Quốc tịch:....................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế............................

Số...................Ngày, tháng, năm cấp:........../........../.......... Nơi cấp:...........

Nơi thường trú hiện nay...............................................................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh..............................................................

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng.. năm .. đến ngày.....tháng.... năm.......

Tình trạng hôn nhân:....................................................................................

Giấy này được cấp dùng để (5)...................................................................

và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

................., ngày...........tháng...........năm ............
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hôn nhân - Gia đình