Hợp đồng mua bán hàng hóa Mẫu hợp đồng thương mại

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 48 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 126 KB
  • Lượt tải: 80.358
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của mẫu hợp đồng là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng mua bán sẽ bao gồm các quyền lợi và trách nhiệm giữa bên mua và bên bán.

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế

Hợp đồng mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: [SO HD]/HĐMB

- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.

- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Hôm nay, ngày........tháng........năm........

Tại địa điểm: ........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Bên A:

- Tên doanh nghiệp:................................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................Fax:....................................................................

- Tài khoản số:.......................................................................................................................................

- Mở tại ngân hàng:................................................................................................................................

- Đại diện là Ông (bà):.............................................................................................................................

- Chức vụ: .............................................................................................................................................

- Giấy ủy quyền số:................................................................(nếu có) ngày............................................

Do ................................................................Chức vụ........................................................................ký.

Bên B:

- Tên doanh nghiệp:................................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................Fax:....................................................................

- Tài khoản số:.......................................................................................................................................

- Mở tại ngân hàng:................................................................................................................................

- Đại diện là Ông (bà):.............................................................................................................................

- Chức vụ: .............................................................................................................................................

- Giấy ủy quyền số:................................................................(nếu có) ngày.............................................

Do ................................................................Chức vụ.........................................................................ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:

1. Bên A bán cho bên B:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Cộng: ...................................................................................................................................................

Tổng trị giá (bằng chữ): ..........................................................................................................................

2. Bên B bán cho bên A:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:....................................................................................................................................................

Tổng trị giá (bằng chữ):...........................................................................................................................

Điều 2: Giá cả:

Đơn giá mặt hàng trên là giá .......................(theo văn bản........................ (nếu có) của .............................

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa:

Chất lượng mặt hàng ................................................... được quy định theo.............................................

Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu:

1. Bao bì làm bằng:.................................................................................................................................

2. Quy cách bao bì:................................................... cỡ.............. kích thước:.........................................

3. Cách đóng gói: ...................................................................................................................................

Trọng lượng cả bì: ..................................................................................................................................

Trọng lượng tịnh: ....................................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hợp đồng mua bán hàng hóa để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý