Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa

Giới thiệu

GIẤY GIỚI THIỆU
của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số: ………/GGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày……tháng…… năm ……

 GIẤY GIỚI THIỆU 

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ............................................................

Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .....................................................................................

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: .................................................................... giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ……... tháng ……... năm ……... Số Sổ BHXH: ...................................................................

Số CMND …….................................................. cấp ngày ……... tháng ……... năm ……... tại ……....

Địa chỉ hiện tại:.................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................... Chức vụ:............................

Là cán bộ/nhân viên/thân nhân của ..................................................................................................

Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa ........................................................................................

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

- Giám định: □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại

- Loại hình giám định:

1. Giám định do tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp □

2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/mất sức lao động □

3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □

Trân trọng cảm ơn! 

Các giấy tờ kèm theo, gồm có:
□ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động
□ Đơn khiếu nại
□ Biên bản điều tra tai nạn lao động
□ Giấy chứng nhận thương tích
□ Giấy ra viện
□ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
□ Tóm tắt hồ sơ của người lao động
□ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
□ Biên bản GĐYK các lần khám trước

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính