Công văn 1421/UBND-CN Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Giới thiệu

Công văn 1421/UBND-CN cung cấp thông tin cho Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do tỉnh Bắc Giang ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 1421/UBND-CN
V/v Cung cấp thông tin cho Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Bắc Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Sở Công Thương

Thực hiện Công văn số 4693/BCT-CNN ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin cho đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với ngành và UBND các huyện liên quan tổng hợp, báo cáo theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 4693/BCT-CNN ngày 30/5/2013, gửi Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2013.

(Gửi kèm theo bản phô tô Công văn số 4693/BCT-CNN ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT. UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN, TH, TKCT, NN.
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Nguyên

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 1421/UBND-CN để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Doanh nghiệp