Công văn 1564/BHXH-CSYT Hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC

Giới thiệu

Công văn 1564/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 1564/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

Ngày 11/4/2013, Bộ Y tế có Công văn số 2050/BYT-KHTC (sau đây viết tắt là Công văn 2050) về việc giải quyết một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 20/2/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn bổ sung chi tiết một số điểm của công văn nêu trên để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng: Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thống nhất thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối với các dịch vụ liên quan đến “chọc dò, sinh thiết” quy định tại điểm 1.2 Công văn 2050

BHXH tỉnh căn cứ thực tế thực hiện quy trình kỹ thuật chọc dò, sinh thiết tại cơ sở khám, chữa bệnh và cụ thể đối với từng bộ phận của cơ thể để thẩm định cơ cấu giá phù hợp (ví dụ: kìm sinh thiết, súng cắt chỉ áp dụng đối với các bộ phận có thể tiếp cận trực tiếp, qua đường tự nhiên hoặc qua ống nội soi; các trường hợp khác sử dụng kim sinh thiết).

2. Đối với dịch vụ Thẩm tách siêu lọc máu (HDF online):

BHXH Việt Nam gửi kèm Công văn này cơ cấu chi phí của dịch vụ nêu trên để BHXH tỉnh tham khảo phục vụ công tác thẩm định, Mức giá đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt không vượt quá mức giá Bộ Y tế đã quyết định đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (1.250.000 đồng).

3. Đối với các dịch vụ quy định tại Mục 2 Công văn 2050:

BHXH tỉnh tổng hợp danh mục, mức giá của các dịch vụ này đã được phê duyệt trước khi Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC có hiệu lực, báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng dẫn cụ thể.

4. Về áp dụng khung giá ngày giường bệnh

BHXH tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Mục 3 Công văn 2050 để thực hiện thanh toán chi phí với các cơ sở khám, chữa bệnh. Lưu ý công tác thẩm định điều kiện khoa/giường bệnh Điều trị tích cực, Chống độc, khoa/giường bệnh Hồi sức cấp cứu và tình trạng người bệnh nằm tại giường bệnh này để đảm bảo thanh toán đúng quy định.

5. Đối với các dịch vụ chụp CT Scanner 64 đến 128 dãy:

Trường hợp đơn vị chỉ trang bị loại máy nêu trên mà không trang bị loại máy dưới 32 dãy: BHXH tỉnh thỏa thuận với bệnh viện các trường hợp bệnh lý cụ thể được chụp và thanh toán theo mức giá quy định đối với dịch vụ chụp CT Scanner 64 đến 128 dãy; các trường hợp khác thực hiện thanh toán theo mức giá chụp CT Scanner dưới 32 dãy.

6. Đối với dịch vụ xét nghiệm "Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn”.

Căn cứ vào loại máy của từng cơ sở khám, chữa bệnh, BHXH tỉnh thẩm định mức giá theo hướng dẫn tại Mục 7 Công văn 2050. trong đó cần lưu ý, hệ thống tự động hoàn toàn bao gồm máy phân tích/máy pha loãng và hệ thống xử lý tiêu bản (SlideMaker và SlideStainer).

7. Tổ chức thực hiện

Thời điểm áp dụng Công văn 2050/BYT-KHTC từ ngày đơn vị, địa phương thực hiện giá dịch vụ y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 2050 và hướng dẫn bổ sung của BHXH Việt Nam, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Ban: Chi, Kiểm tra, DVT, KHTC;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Minh Thảo
 

Tải về Công văn 1564/BHXH-CSYT để xem chi tiết nội dung.

Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Luật Bảo hiểm Xã hội

Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm Xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 207 KB
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.618

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội Luật Bảo hiểm Y tế

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm Y tế.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 132 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 718

Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 5702/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 199 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1 Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1 Đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013

Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1
 • Phát hành: BHXH Thành phố Hà Nội
 • Công văn số 4477/ BHXH- NVGĐ1 về việc đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 34 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1
 • Phát hành: BHXH Thành phố Hà Nội
 • Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 33 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 239 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 370

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 139 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 824

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 18 tháng 10 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 607

Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện

Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Quyết định 1388/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

Quyết định 1369/2012/QĐ-BHXH Quyết định 1369/2012/QĐ-BHXH Công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1369/2012/QĐ-BHXH
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Quyết định 1369/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12 tháng 10 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 196
Xem thêm Bảo hiểm