Công văn 1719/BHXH-TCCB Hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Giới thiệu

Công văn 1719/BHXH-TCCB hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1719/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 1611/KH-BHXH ngày 7/5/2013 về việc tuyển dụng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2013, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) dừng việc tạm tuyển lao động hợp đồng vào các vị trí thiếu và còn chỉ tiêu biên chế (theo Công văn 5499/BHXH-TCCB ngày 20/12/2011 của BHXH Việt Nam) kể từ ngày 15/5/2013. Các chỉ tiêu còn dư do viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác và chỉ tiêu phân bổ năm 2012 (trừ chỉ tiêu cao đẳng, trung cấp), BHXH tỉnh phải phân bổ và xây dựng phương án tuyển dụng theo hướng dẫn của Ngành.

2. BHXH tỉnh thực hiện thông báo tuyển dụng viên chức kể từ ngày 15/5/2013 theo mẫu đính kèm Công văn này, đồng thời gửi 01 bản về Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ngành để theo dõi.

3. Đối với người dự tuyển đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách, BHXH tỉnh hướng dẫn người dự tuyển khi đến nộp hồ sơ phải đăng ký nguyện vọng 2 vào các vị trí việc làm khác do BHXH tỉnh hoặc BHXH tỉnh khác thông báo. Nguyện vọng 2 là cơ sở để người dự tuyển thi tuyển trong trường hợp không được tuyển dụng đặc cách (do đã hết chỉ tiêu).

4. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp Bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp.

Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung về việc tuyển dụng viên chức năm 2013. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (4)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Thị Xuân Phương

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ.........

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng

BHXH tỉnh...... cần tuyển............chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào làm việc tại BHXH tỉnh theo chức danh và vị trí công việc như sau:

Số TT

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển

Số lượng

Trình độ chuyên môn (tốt nghiệp đại học các chuyên ngành)

1

2

3

4

5

1

Phòng A

 

 

 

2

Phòng B

 

 

 

3

........

 

 

 

4

Bảo hiểm xã hội huyện A

 

 

 

5

Bảo hiểm xã hội huyện B

 

 

 

6

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2. Đối tượng, điều kiện, môn thi, thời gian thi, lệ phí dự tuyển (theo hướng dẫn tại Kế hoạch 1611/KH-BHXH ngày 7/5/2013 của BHXH Việt Nam)

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tải về Công văn 1719/BHXH-TCCB để xem chi tiết nội dung.

Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Quyết định việc tạm ứng

Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 43,1 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 344

Công văn về việc đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ đối với người lao động Công văn về việc đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ đối với người lao động

Công văn về việc đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ đối với người lao động
 • Phát hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 • Công văn 3681/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ đối với người lao động.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 788

Công văn về việc áp dụng tiền lương tối thiểu Công văn về việc áp dụng tiền lương tối thiểu

Công văn về việc áp dụng tiền lương tối thiểu
 • Phát hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 • Công văn 3562/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng tiền lương tối thiểu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 74,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 330

Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề

Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 142 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 343

Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ

Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 134 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH Ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 125 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý
 • Phát hành: Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ
 • Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Về công chức xã, phường, thị trấn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 151 KB
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.878

Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên

Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên
 • Phát hành: Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 89 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 426
Xem thêm Lao động - Tiền lương