Công văn 1719/BHXH-TCCB Hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 106
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Công văn 1719/BHXH-TCCB hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1719/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 1611/KH-BHXH ngày 7/5/2013 về việc tuyển dụng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2013, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) dừng việc tạm tuyển lao động hợp đồng vào các vị trí thiếu và còn chỉ tiêu biên chế (theo Công văn 5499/BHXH-TCCB ngày 20/12/2011 của BHXH Việt Nam) kể từ ngày 15/5/2013. Các chỉ tiêu còn dư do viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác và chỉ tiêu phân bổ năm 2012 (trừ chỉ tiêu cao đẳng, trung cấp), BHXH tỉnh phải phân bổ và xây dựng phương án tuyển dụng theo hướng dẫn của Ngành.

2. BHXH tỉnh thực hiện thông báo tuyển dụng viên chức kể từ ngày 15/5/2013 theo mẫu đính kèm Công văn này, đồng thời gửi 01 bản về Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ngành để theo dõi.

3. Đối với người dự tuyển đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách, BHXH tỉnh hướng dẫn người dự tuyển khi đến nộp hồ sơ phải đăng ký nguyện vọng 2 vào các vị trí việc làm khác do BHXH tỉnh hoặc BHXH tỉnh khác thông báo. Nguyện vọng 2 là cơ sở để người dự tuyển thi tuyển trong trường hợp không được tuyển dụng đặc cách (do đã hết chỉ tiêu).

4. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp Bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp.

Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung về việc tuyển dụng viên chức năm 2013. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (4)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Thị Xuân Phương

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ.........

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng

BHXH tỉnh...... cần tuyển............chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào làm việc tại BHXH tỉnh theo chức danh và vị trí công việc như sau:

Số TT

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển

Số lượng

Trình độ chuyên môn (tốt nghiệp đại học các chuyên ngành)

1

2

3

4

5

1

Phòng A

 

 

 

2

Phòng B

 

 

 

3

........

 

 

 

4

Bảo hiểm xã hội huyện A

 

 

 

5

Bảo hiểm xã hội huyện B

 

 

 

6

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2. Đối tượng, điều kiện, môn thi, thời gian thi, lệ phí dự tuyển (theo hướng dẫn tại Kế hoạch 1611/KH-BHXH ngày 7/5/2013 của BHXH Việt Nam)

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 1719/BHXH-TCCB để xem.

Công văn 598/LĐTBXH-TCDN Công văn 598/LĐTBXH-TCDN Tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 598/LĐTBXH-TCDN
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 598/LĐTBXH-TCDN về tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 126 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Công văn 746/BNN-TC Công văn 746/BNN-TC Về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 746/BNN-TC
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Công văn 1075/VPCP-KGVX Công văn 1075/VPCP-KGVX Về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Công văn 1075/VPCP-KGVX
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 1075/VPCP-KGVX về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 17 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN Về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Công văn 861/UBND-GT Công văn 861/UBND-GT Thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Công văn 861/UBND-GT
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Công văn 861/UBND-GT thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Công văn 722/VPCP-QHQT Công văn 722/VPCP-QHQT Ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam - Lào

Công văn 722/VPCP-QHQT
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 722/VPCP-QHQT ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam - Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Quyết định 125/QĐ-VPCP Quyết định 125/QĐ-VPCP Về việc tiếp nhận công chức

Quyết định 125/QĐ-VPCP
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Quyết định 125/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2012 về việc tiếp nhận công chức.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ
 • Phát hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
 • Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 24 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109
Xem thêm Lao động - Tiền lương