Công văn 199/2013/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 KB
 • Lượt tải: 228
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Công văn 199/2013/TTg-KGVX về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 199/TTg-KGVX
V/v: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị
số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 1973). Đến nay, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 1973, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung sau đây:

- Đánh giá sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan địa phương thông qua việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; công tác phối hợp với các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội ở các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề thuộc các bộ, ngành, địa phương quản lý; công tác biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học ở địa phương;

- Công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt ở các cơ quan địa phương;

Trong mỗi nội dung nêu trên cần nêu rõ những thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm của cơ quan, địa phương. Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

2. Giao Bộ Nội vụ làm đầu mối tiếp nhận các Báo cáo và chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 1973 theo những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2013 về kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 1973 trong cả nước.

3. Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các Bộ, ngành, địa phương./.

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Thiện Nhân

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 199/2013/TTg-KGVX để xem.

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 49 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 260

Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010

Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010
 • Phát hành: UBND TP Hà Nội
 • Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội: Về công tác phòng chống lụt bão năm 2010.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2351/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 94 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 588

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011
 • Phát hành: UBND TP Hồ Chí Minh
 • Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 44 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 103 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 170 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV Bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết

Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Quyết định 59/2012/QĐ-TTg Quyết định 59/2012/QĐ-TTg Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2013 - 2020

Quyết định 59/2012/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

Quyết định 45/QĐ-UBND Quyết định 45/QĐ-UBND Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Chỉ thị 61/2012/CT-BTTTT Chỉ thị 61/2012/CT-BTTTT Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Chỉ thị 61/2012/CT-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Chỉ thị 61/2012/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 40 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29
Xem thêm Văn hóa Xã hội