Công văn 493/2013/BHXH-CST Tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 35 KB
 • Lượt tải: 85
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Công văn 493/2013/BHXH-CST về tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------
Số: 493/BHXH-CST
V/v tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT
cho đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính có Công văn số 17903/BTC-HCSN về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện một số nội dung sau:

1. Phạm vi và đối tượng kiểm tra, rà soát cấp thẻ trùng

1.1. Đối tượng: tập trung vào 13 nhóm, theo thứ tự quy định tại biểu 01 ban hành kèm theo Công văn số 17903/BTC-HCSN của Bộ Tài chính.

1.2. Phạm vi: toàn bộ dữ liệu tham gia và các danh sách đã cấp thẻ BHYT của 13 nhóm đối tượng nêu trên trong 02 năm 2011 và 2012.

2. Nguyên tắc xác định cấp trùng thẻ

Trường hợp 01 thẻ đã cấp có thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ) trùng lặp với từ 01 thẻ BHYT khác trở lên, đồng thời các thẻ này có một phần hoặc toàn bộ thời hạn sử dụng (THSD) ghi trên thẻ trùng nhau thì được xác định là trường hợp cấp trùng 01 người nhiều thẻ BHYT.

Một người được cấp từ 02 thẻ trở lên theo các nhóm đối tượng khác nhau, thì thẻ cấp theo đối tượng thứ 2 trở đi (theo thứ tự 13 nhóm đối tượng) được xác định là thẻ cấp trùng.

Một người có từ 02 thẻ trở lên được cấp theo 01 nhóm đối tượng, nhưng có một phần hoặc toàn bộ THSD ghi trên các thẻ trùng nhau, thì các thẻ ghi thời điểm phát hành sau thẻ đầu tiên (thẻ có thời điểm cấp sớm nhất) được xác định là thẻ cấp trùng (ví dụ: trẻ Nguyễn Văn A, sinh ngày 23/7/2008, được cấp 02 thẻ. Thẻ thứ nhất được cấp THSD từ ngày 01/01/2011 đến 22/7/2014. Thẻ thứ hai cấp THSD từ ngày 01/01/2012 đến 22/7/2014, thì thẻ thứ hai được tính là thẻ cấp trùng).

Xác định thời gian trùng thẻ: đối với thẻ BHYT được xác định là cấp trùng, phải xác định thời gian đã cấp trùng của từng thẻ, để làm căn cứ xác định số tiền đóng tương ứng với thời gian trùng thẻ BHYT.

Ví dụ 1: ông Nguyễn Văn B được cấp 02 thẻ cùng một đối tượng thân nhân công an, thẻ thứ nhất có THSD từ 01/01/2011 đến 31/12/2011, thẻ thứ hai có THSD từ 01/7/2011 đến 31/12/2011 thì thời gian trùng thẻ thứ 2 được xác định (từ 01/7/2011 đến 31/12/2011) là 06 tháng.

Ví dụ 2: bà Dương Thị được cấp 01 thẻ theo đối tượng bảo trợ xã hội (THSD từ 01/01/2011 đến 31/12/2011) và 01 thẻ theo đối tượng người nghèo (THSD từ 01/7/2011 đến 31/12/2011), thì thời gian trùng thẻ (cấp theo đối tượng người nghèo từ 01/7/2011 đến 31/12/2011) được xác định là 06 tháng.

Đối với thẻ cấp trùng đã thu hồi, chỉ tính thời gian trùng thẻ từ khi thẻ có giá trị sử dụng đến thời điểm thu hồi thẻ.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để thống nhất nguyên tắc và phương án hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra, rà soát, thống kê thẻ BHYT bị cấp trùng; có hướng dẫn triển khai cho BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được phân cấp in thẻ BHYT; tổng hợp số lượng thẻ và số tiền cấp trùng thẻ BHYT của từng năm chi tiết theo từng đối tượng; báo cáo đánh giá tồn tại, nguyên nhân, đề xuất phương án nhằm tránh cấp trùng thẻ BHYT gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (kèm file số liệu gửi vào hòm thư điện tử bancst@gmail.com) trước ngày 30/4/2013 để kịp thời trình liên Bộ phương án xử lý đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng căn cứ nội dung nêu trên để tổ chức, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
Các Bộ: LĐTB&XH, Tài chính, Y tế;
- HĐQL-BHXHVN;
Tổng Giám đốc (để b/c);
Các Phó TGĐ;
Các Ban: Thu, Chi, CSYT, KT và TTTT;
Lưu: VT, CST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đỗ Văn Sinh

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 493/2013/BHXH-CST để xem.

Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Luật Bảo hiểm Xã hội

Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm Xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 207 KB
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.832

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội Luật Bảo hiểm Y tế

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm Y tế.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 132 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 738

Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 5702/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 199 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1 Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1 Đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013

Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1
 • Phát hành: BHXH Thành phố Hà Nội
 • Công văn số 4477/ BHXH- NVGĐ1 về việc đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 34 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1
 • Phát hành: BHXH Thành phố Hà Nội
 • Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 33 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 239 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 385

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 139 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 877

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 18 tháng 10 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 616

Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện

Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Quyết định 1388/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

Quyết định 1369/2012/QĐ-BHXH Quyết định 1369/2012/QĐ-BHXH Công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1369/2012/QĐ-BHXH
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Quyết định 1369/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12 tháng 10 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204
Xem thêm Bảo hiểm