Công văn 649/TCT-CS Lập hóa đơn trước khi thông báo phát hành

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 KB
 • Lượt tải: 159
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Công văn 649/TCT-CS về lập hóa đơn trước khi thông báo phát hành do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 649/TCT-CS
V/v: Lập hóa đơn trước khi
thông báo phát hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1451/CT-THDT ngày 02/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn xử lý trường hợp lập hóa đơn trước khi gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế (trước 04 tháng). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ giải thích từ ngữ như sau:

“6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau:

“4. Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Tại Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Xuân Cảnh (Cục Thuế tỉnh Trà Vinh) ký thông báo phát hành hóa đơn ngày 05/04/2012, đăng ký ngày bắt đầu sử dụng hóa dơn là ngày 05/04/2012 nhưng đến ngày 06/08/2012 Chi cục Thuế huyện Duyên Hải mới nhận được thông báo phát hành hóa đơn của Công ty thì những hóa đơn mà Công ty đã lập và giao cho khách hàng trước ngày 06/08/2012 được coi là hóa đơn bất hợp pháp. Công ty bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Công ty phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế ngày 06/08/2012.

Người mua là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Xuân Cảnh không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hóa đơn bất hợp pháp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 649/TCT-CS để xem.

Thông tư số 24/2010/TT-BTC Thông tư số 24/2010/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối

Thông tư số 24/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 24/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,8 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.380

Thông tư số 96/2010/TT-BTC Thông tư số 96/2010/TT-BTC Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan

Thông tư số 96/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 96/2010/TT-BTC Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 144 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249

Thông tư số 91/2010/TT-BTC Thông tư số 91/2010/TT-BTC Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 91/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 91/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 218 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 440

Thông tư 148/2012/TT-BTC Thông tư 148/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710

Thông tư 148/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 148/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 70 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Thông tư 208/2012/TT-BTC Thông tư 208/2012/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710

Thông tư 208/2012/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 208/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 68 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Công văn 9578/2012/CT-TTHT Công văn 9578/2012/CT-TTHT Hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 9578/2012/CT-TTHT
 • Phát hành: Cục Thuế Hồ Chí Minh
 • Công văn 9578/2012/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB Đánh giá công, viên chức và người lao động năm 2012

Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Công văn 1696/2012/KTNN-TCCB về đánh giá công, viên chức và người lao động năm 2012 do Kiểm toán Nhà nước ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 200 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Công văn 4355/2012/TCT-CS Công văn 4355/2012/TCT-CS Hóa đơn ủy nhiệm

Công văn 4355/2012/TCT-CS
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Công văn 4355/2012/TCT-CS về hóa đơn ủy nhiệm do Tổng cục Thuế ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 36 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 220 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.390

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quản lý nợ công.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 209 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 275
Xem thêm Kế toán - Kiểm toán