Công văn 751/2013/BHXH-CSXH Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 109 KB
 • Lượt tải: 256
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Công văn 751/2013/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 751/BHXH-CSXH
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương,
tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo
Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008; Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo him xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Đối tượng thuộc diện áp dụng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, gồm: Người lao động, đang đóng BHXH bắt buộc (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); người tham gia BHXH bt buộc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (kcả người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng). Những đối tượng nêu trên đã có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trcấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

1.2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) hưởng lương hưu, trợ cp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

2.1. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định đối với người chỉ có thời gian tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, BHXH một ln hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành kể từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 thì khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH và công thức điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH đthực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng của thời gian này.

Trường hợp người có thời gian đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm của năm đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại thời đim đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh và tính lại mức hưởng (tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ của các năm từ 1990 đến ngày 02/01/2007. Bo him xã hội Việt Nam đã tổng hợp và thông báo tại Công văn số 1633/BHXH-CĐCS ngày 16/5/2007).

2.2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người chỉ có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí, BHXH một ln hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng, trợ cấp tuất một ln theo quy định của pháp luật về BHXH kể từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013, khi tính mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để tính hưởng BHXH thì căn cứ vào mức điều chỉnh thu nhập tháng và công thức điều chỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của thời gian này.

2.3. Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH đlàm căn cứ tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyn

Đối với người có thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện mà vừa có thời gian đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 hưởng chế độ hưu trí. BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH nếu có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 nêu trên; nếu có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 nêu trên.

3. Tổ chức thực hiện

Đthực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu:

3.1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo him xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủBảo hiểm xã hội cấp huyện

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn số 01/2013/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

a. Khi giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo quy định.

b. Rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, BHXH một ln hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2013, thuộc diện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH nhưng chưa được thực hiện (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi ngh hưu thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơi đã giải quyết thực hiện) để:

- Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH để tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần và stiền chênh lệch phải truy trả đối với từng người;

- Lập phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ (theo mẫu số 1A, 1B và 1C đính kèm) đgiao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu tr;

- Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh: Lập danh sách những người đã được điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo mẫu số 2A (đính kèm) gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện cùng phiếu điều chỉnh để thực hiện chi trả cho người hưởng; lập danh sách những người đã được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hàng tháng (theo mẫu số 2B đính kèm) gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với Bảo hiểm xã hội cấp huyn: Căn cứ Phiếu điều chỉnh trcấp BHXH mt lần theo mẫu số 1B để chi trả cho người hưởng; ghi s kế toán, lập báo cáo số đối tượng và số tiền đã thực hiện điều chỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định. Thực hiện thu hồi kinh phí khi giải quyết hưởng sai chế độ (nếu có).

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát theo dõi quản lý đối tượng chặt chẽ, tổ chức chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một ln và trợ cấp tut một lần đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho người hưởng theo quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với đối tượng chưa đến nhận trợ cấp, bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện (theo phân cấp quản lý) có trách nhiệm quản lý, hàng tháng tổng hợp thành danh sách theo dõi, quản lý riêng để tiếp tục thực hiện chi trkhi đối tượng đến nhận trợ cấp, cuối năm thì tổng hợp vào mẫu số 8b-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH để quản lý và chi trả trong những năm tiếp theo. Có biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng qu BHXH.

3.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính bưỏng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.3. Các đơn vị khác thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PhóTGĐ;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
-
Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu s 1A

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………., ngày ….. tháng …… năm …….

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU

Số sổ BHXH: ……………

Họ và tên:…………………………………………………  Nam (nữ).................................................

Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:................................................................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc:..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hưởng lương hưu từ………. ngày……….. tháng……….. năm ……………………….

Mức bình quân trên lương tháng tính lương hưu:............................................................. đồng

Mức bình quân thu nhp tháng tính lương hưu:................................................................ đồng

Tỷ lệ hưởng lương hưu: …………………………%

Mức lương hưu hiện hưởng:.......................................................................................... đồng

Trợ cấp một ln khi nghỉ hưu (nếu có):............................................................................ đng

Đang hưởng lương hưu tại:.....................................................................................................

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh trợ cấp BHXH một ln theo quy định tại Nghị định s83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 ca Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương tháng tính lương hưu sau điu chỉnh: ………………..đng

Mức bình quân thu nhập tháng tính lương hưu sau điều chỉnh: ………………… đồng

Mức lương hưu sau điều chỉnh theo TT 01/2013/TT-BLĐTBXH:………………… đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau điều chỉnh (nếu có): …………………………….đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Tổng số tiền chênh lệch được truy lĩnh:…………………………………………  đng

Trong đó:

- Chênh lệch lương hưu hàng tháng từ tháng……….. năm……… đến tháng.......năm ………..là:............(đồng)

- Chênh lệch trợ cấp một ln khi nghỉ hưu: ……………………………..đồng

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 751/2013/BHXH-CSXH để xem.

Công văn 598/LĐTBXH-TCDN Công văn 598/LĐTBXH-TCDN Tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 598/LĐTBXH-TCDN
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 598/LĐTBXH-TCDN về tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 126 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Công văn 746/BNN-TC Công văn 746/BNN-TC Về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 746/BNN-TC
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Công văn 1075/VPCP-KGVX Công văn 1075/VPCP-KGVX Về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Công văn 1075/VPCP-KGVX
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 1075/VPCP-KGVX về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 17 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN Về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Công văn 861/UBND-GT Công văn 861/UBND-GT Thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Công văn 861/UBND-GT
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Công văn 861/UBND-GT thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Công văn 722/VPCP-QHQT Công văn 722/VPCP-QHQT Ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam - Lào

Công văn 722/VPCP-QHQT
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 722/VPCP-QHQT ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam - Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Quyết định 125/QĐ-VPCP Quyết định 125/QĐ-VPCP Về việc tiếp nhận công chức

Quyết định 125/QĐ-VPCP
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Quyết định 125/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2012 về việc tiếp nhận công chức.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ
 • Phát hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
 • Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 24 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109
Xem thêm Lao động - Tiền lương