Công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

Giới thiệu

Công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

CÔNG TY ……..
----------
 Số:…./CV-……

Về việc thay đổi địa điểm hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------- 

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 20….

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

-     Căn cứ biên bản họp của Ban lãnh đạo Công ty ngày.... tháng ......năm 20......;

-     Căn cứ vào quyết định của Ban Giám đốc Công ty ngày .... tháng ..... năm 20.......;

-     Căn cứ tình hình thực tế công ty.

Công ty chúng tôi xin được thông báo với Quý Sở nội dung sau:

Được sự cấp phép của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội Công ty CP mạng trực tuyến META chúng tôi đã thay đổi địa chỉ hoạt động của trụ sở chính như sau:

-     Địa chỉ cũ:…………………………………………..

-     Địa chỉ mới:……………………………………….

Điện thoại: 04 ........................ Fax: 04 .............................

Vậy xin thông báo tới Quý Sở được biết để thuận tiện cho quá trình giao dịch và hợp tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCNS.

 

GIÁM ĐỐC

  

(ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự