Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học lớp 9 Đề thi môn Hóa

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 262 KB
 • Lượt tải: 216
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9
MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Trong thành phần của hầu hết các axit bao gồm:
A. Kim loại và phi kim.
B. Kim loại và gốc axit .
C. Hiđro và gốc axit.
D. Phi kim và gốc axit

Câu 2: Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết được 2 dung dịch này là
A. Na2O           B. NaOH          C. Fe           D. Cu

Câu 3: Nhúng một miếng Fe vào dung dịch CuCl2, sau một thời gian lấy miếng Fe ra thì thấy khối lượng tăng 1 gam. Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là:
A. 7 gam            B. 0,875 gam           C. 8 gam           D. 5 gam

Câu 4: Nhóm hợp chất nào tác dụng được với H2O.
A. K2O, CuO, CO2
B. CaO, CO2, ZnO
C. Na2O, BaO, SO2
D. P2O5, MgO, Na2O

Câu 5: Cho các công thức sau: K2O, Al2O3, MgO, CuO. Dãy bazo nào sau đây diễn tả đúng công thức các oxít:
A. Al(OH)3; Mg(OH)2; Cu(OH)2; KOH
B. Al(OH)3; Mg(OH)2; CuOH; KOH
C. Al(OH)3; MgOH; Cu(OH)2; KOH
D. Al(OH)3; Mg(OH)2; Cu(OH)2; K(OH)2

Câu 6: Dãy ôxít nào sau đây tác dụng được với axit?
A. CuO; Fe2O3, ZnO, Al2O3
B. CaO, Na2O; CuO; SO2
C. P2O5, SO2, MgO, CO2
D. SO2, NO2, CO2, SO3

Câu 7: Cho các dung dịch: FeCl2, FeCl3, Al2(SO4)3, NH4NO3, Mg(NO3)2, CuSO4. Để nhận biết các dung dịch trên thì phải dùng kim loại nào?
A. Na           B. Cu          C. Zn         D. Al

Câu 8: Sắt cháy trong khí clo tạo thành:
A. Khói màu trắng
B. Khói màu xanh
C. Khói màu nâu đỏ
D. Không có hiện tượng gì

Câu 9: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?
A. Nhỏ từ từ dd HCl vào ống nghiệm đựng Fe
B. Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng Ag
C. Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng Fe2O3
D. Nhỏ từ từ dd HCl loãng vào ống nghiệm đựng Fe2O3

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại Mg bằng dung dịch HCl người ta thu được thể tích hydro ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 4,48 lit            B. 23,44 lit            C. 6,72 lit           D. 11,2 lit

Câu 11: Ôxit nào sau đây được dung làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm?
A. ZnO            B. CaO           C. CuO             D. PbO

Câu 12: Khí O2 bị lẫn tạp chất là các khí CO2, SO2, H2S. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ tạp chất:
A. Dung dịch H2SO4 loãng
B. Dung dịch CuSO4
C. Dung dịch Ca(OH)2
D. Nước

Câu 13: Đốt cháy Sắt trong bình chứa Ôxi, sản phẩm thu được là ôxit nào sau đây:
A. Fe2O3           B. Fe3O4          C. Fe3O2           D. FeO

Câu 14: Dung dịch muối trung hoà có những tính chất hoá học sau:
A. Tác dụng với: Axit, dd bazờ, dd muối, K. loại
B. Tác dụng với: Nước, axit, bazơ
C. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ, bazơ, muối
D. Tác dụng với: Nước, axit, bazơ, K.loại

Câu 15: Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:
A. Cu, O2 và H2           B. Cu, H2O và O2           C. CuO và H2O          D. CuO và H2

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính bazơ
B. Nếu pH < 7 thì dung dịch có tính axit
C. Nếu pH = 7 thì dung dịch là trung tính
D. Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính axit

Câu 17: Khi đun nóng dung dịch muối ăn hồi lâu ta thu được:
A. Không thu được gì.
B. Dung dịch xà phòng.
C. Muối khan.
D. Thu được chất khác

Câu 18: Dung dịch Natri Hydrôxit (NaOH) có Phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất sau đây:
A. FeCl2, MgCl2, CuO, NH3
B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2
C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3
D. Al, MgO, H3PO4, BaCl2

Câu 19: Biết X là nguyên tố phi kim có hóa trị V. Trong hợp chất của X với hydro thì hydro chiếm 17,65% theo khối lượng. Tên của nguyên tố X là:
A. Nitơ(N)             B. Lưu huỳnh(S)            C. Photpho(P)           D. Cacbon(C)

Câu 20: Cho các cặp chất sau:
1. Al + H2SO4 loãng           2. Zn + CuSO4             3. K + H2O
4. Ag +HCl                         5.Cu + AgNO3              6. K2O + H2
Các cặp chất xảy ra phản ứng là:
A. 1,2,3,5           B. 1,2,3,6             C. 1,2,3,4,5,6             D. 3,4,5,6

Câu 21: Hãy chọn ý đúng đặt trước kết quả của dãy kim loại sắp xếp theo chiều họat động hóa học kim loại giảm dần.
A. K; Na;Mg; Al; Fe; Cu; Ag; Au.
B. K; Na; Mg; Cu; Ag; Al; Fe; Au.
C. K; Na; Mg; Al; Fe; Au; Cu; Ag;
D. K; Na; Al; Mg; Fe; Cu; Ag; Au.

Câu 22: Cho 50 g dung dịch NaOH 20% vào 416 g dung dịch CuSO4 5%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa tạo thành là:
A. 15 g            B. 13 g            C. 12 g           D. 12,25 g

Câu 23: Để vôi sống ở ngoài không khí ẩm, vôi sống biến thành vôi bột. Thành phần đầy đủ của vôi bột là
A. chỉ có CaO                           B. chỉ có CaCO3
C. chỉ có CaO và Ca(OH)2         D. gồm CaO, Ca(OH)2 và CaCO3

Câu 24: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3. Chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết 3 chất trên.
A. dd H2SO4              B. Nước, quỳ tím           C. dd NaOH            D. dd Na2SO4

Câu 25: Có thể dùng HCl để nhận biết các dung dịch không màu nào sau đây:
A. NaOH; Na2CO3; AgNO3.             B. Na2CO3; Na2SO4; KNO3
C. KOH; KHCO3; K2CO3.                D. KOH; K2CO3; K2SO4.

Câu 26: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit HCl và axit H2SO4 loãng:
A. Cu            B. CuO            C. Mg           D. MgCO3

Câu 27: Hòa tan 5 gam một kim loại R (chưa rõ hóa trị) cần vừa đủ 36,5 gam dung dịch HCl 25%. Kim loại R là:
A. Mg            B. Fe            C. Ca            D. Zn

Câu 28: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí (đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 61,9% và 38,1%            B. 50% và 50%           C. 40% và 60%           D. 30% và70%

Câu 29: Oxit là loại hợp chất được tạo thành từ:
A. Một phi kim và một kim loại                  B. Một kim loại và một hợp chất khác
C. Một phi kim và một hợp chất khác        D. Một nguyên tố khác và oxi

Câu 30: Để trung hòa 44,8 gam dung dịch KOH 25% thì khối lượng dung dịch HCl 2,5% là:
A. 310 gam             B. 270 gam            C. 292 gam            D. 275 gam

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học lớp 9 để xem.

Vật lý 7 Vật lý 7 Giáo trình Vật Lý

Vật lý 7
 • Phát hành: Edu vn
 • Nội dung giáo án: Bài 1 Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng, Bài 2 Sự truyền ánh sáng, Bài 3 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 37,6 KB
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.682

Vật lý 8 Vật lý 8 Giáo trình Vật Lý

Vật lý 8
 • Phát hành: Edu vn
 • Nội dung giáo án: Bài 1 : Chuyển động cơ học, bài 2 : Vận tốc, Bài 3 : Chuyển động đều – Chuyển động không đều...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 422 KB
 • Yêu cầu: Trình đọc PDF
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.782

Vật lý 9 - Ebook Vật lý 9 - Ebook Giáo trình vật lý lớp 9

Vật lý 9 - Ebook
 • Phát hành: Edu vn
 • Nội dung giáo án: Bài 1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, Bài 2 Điện trở của dây dẫn định luật ôm, Bài 3 Thực hành - xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế...
 • hoc-tap
 • Yêu cầu: Trình đọc PDF
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.437

Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9 Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9 Tài liệu luyện thi học sinh giỏi

Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tổng hợp lại các kiến thức cơ bản và nâng cao, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi lớp 9.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Định dạng DOC
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.043

Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6 - Học kỳ I (đề số 1)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 56 KB
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.611

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kỳ II môn công nghệ dành cho học sinh lớp 6 - Đề số 1
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 482

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kỳ II môn công nghệ dành cho học sinh lớp 6 - Đề số 2
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 54 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Đồng Nai) Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Đồng Nai) Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Đồng Nai)
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra học kỳ II môn công nghệ lớp 6 của trường THCS Lê Quý Đôn Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai - Đề số 1
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 51 KB
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 597

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Khánh Hòa) Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Khánh Hòa) Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Khánh Hòa)
 • Phát hành: Phòng Giáo dục Cam Ranh
 • Đề kiểm tra học kỳ II môn công nghệ lớp 6 của phòng Giáo dục Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa - Đề số 1
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 59 KB
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 441

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Lâm Đồng) Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Lâm Đồng) Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Lâm Đồng)
 • Phát hành: Trường THCS Đồng Nai
 • Đề kiểm tra học kỳ II môn công nghệ lớp 6 của trường THCS Đồng Nai Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng - Đề số 1
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 50 KB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397
Xem thêm Trung học cơ sở