Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La Đề thi học kì II môn tiếng Anh

 • Đánh giá:
  ( 4 ★ | 20 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 71 Byte
 • Lượt tải: 1.617
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La được VnDoc.com đăng tải giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập Tiếng Anh THCS hiệu quả, từ đó đạt thành tích tốt trong các bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh sắp tới.

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
                        SƠN LA                                   MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
                                                                     Thời gian làm bài: 45 phút

I. Complete the passage with words in the box (2pts)

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La

My sister and I (1)……. to school in the morning and come home in the afternoon. Our mother goes to the (2)……. at half past seven. She gets food for the (3)…….. Our father (4)…. home at six everyday. He (5)…….television in the evening. Today is Sunday. We are at home, and we are (6)……..our house. We are working and (7)……… We (8)……..having a good time at home.

II. Circle the best answer A, B or C to complete each of the following sentences (2 pts)

1. Mexico City is _______ city in the world.

A. big            B. bigger               C. the biggest

2. How _______ do you watch television?

A. often         B. many                C. much

3. My brother and I _______ our grandmother next weekend.

A. visit           B. am visiting         C. are going to visit

4. What about _______ soccer this weekend?

A. play           B. to play              C. playing

5. _______ sports does Lan play? She _______ badminton.

A. What/play   B. Which/plays     C. Which/is playing

6._______ sugar do you want? Two kilos, please.

A. How            B. How many        C. How much

7. Where_______ Ba often go in the morning?

A. do               B. does                C. did

8. _______ do you travel to work everyday? By bus.

A. How            B. How often          C. How far

II. Use the correct form of the verbs in brackets (2pts)

1. You can't (park)………….. here because this sign says "No parking".

2. Mary (not work)…………..today because it's Sunday.

3. Nam usually (study) ………… in the afternoon?

4. My father and I (visit)………….Ha Long Bay this summer vacation.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La để xem.

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2 Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra môn tiếng Anh học kì I lớp 6 - Đề số 2 là tài liệu Tiếng Anh phổ thông giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong học tập, tự tin khi làm bài kiểm tra Tiếng Anh.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 49 KB
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.862

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 1 Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra môn tiếng Anh, học kì II, lớp 6 - Đề số 1
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 40 KB
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.039

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2 Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề kiểm tra môn tiếng Anh, học kì II, lớp 6 - Đề số 2
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.216

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Bần - Hưng Yên Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Bần - Hưng Yên Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Bần - Hưng Yên
 • Phát hành: THCS Thị Trấn Bần - Hưng Yên
 • Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Bần, Mỹ Hào - Hưng Yên
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 20 KB
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.524

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Huệ - Khánh Hòa Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Huệ - Khánh Hòa Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Huệ - Khánh Hòa
 • Phát hành: THCS Nguyễn Huệ - Khánh Hòa
 • Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Huệ, Diên Khánh - Khánh Hòa
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 22 KB
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh phòng Giáo dục Bảo Lộc - Lâm Đồng (đề 8) Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh phòng Giáo dục Bảo Lộc - Lâm Đồng (đề 8) Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh phòng Giáo dục Bảo Lộc - Lâm Đồng (đề 8)
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 880

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đồng Phú - Quảng Bình Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đồng Phú - Quảng Bình Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đồng Phú - Quảng Bình
 • Phát hành: THCS Đồng Phú - Quảng Bình
 • Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đồng Phú, Đồng Hới - Quảng Bình
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 18 KB
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.528

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La Đề thi học kì II môn tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Thị Trấn Sông Mã - Sơn La là tài liệu ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức Tiếng Anh lớp 6, chuẩn bị cho bài thi Tiếng Anh sắp tới.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 71 Byte
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.617

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 huyện Tân Châu Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 huyện Tân Châu Đề thi tiếng Anh - Có đáp án

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 huyện Tân Châu
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì I lớp 6 năm 2014 - 2015 của huyện Tân Châu được VnDoc.com đăng tải sẽ là tài liệu quý giá giúp các em học sinh trau dồi tiếng Anh, nâng cao khả năng tự học để đạt được thành tích cao.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 140 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Bài tập nhận biết từ loại Tiếng Anh Bài tập nhận biết từ loại Tiếng Anh Bài tập Tiếng Anh

Bài tập nhận biết từ loại Tiếng Anh
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Bài tập nhận biết từ loại Tiếng Anh được chia sẻ bởi VnDoc.com gồm cả lý thuyết và bài tập, giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức và làm bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh đạt điểm số cao nhất.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 114 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 183
Xem thêm Tiếng anh phổ thông lớp 6