Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 2 Đề kiểm tra môn Hóa

Giới thiệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4
B. Fe2O3, O3, CaCO3, CO2
C. CaO, CO2, Fe2O3, SO2
D. CO2, SO2, Na2SO4, Fe2O3

Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A. HCl, HNO3, NaOH, NaCl
B. HNO3, SO2, H2SO4, Ca(OH)2
C. HCl, H2SO4, NaNO3, HNO3
D. HNO3; H2SO4, HCl, H3PO4 .

Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?
A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl
B. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4
C. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO
D.` Mg(OH)2  Ca(OH)2, KOH, NaOH .

Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:
1. H2 + PbO → Pb + H2O
2. CaO + CO2 → CaCO3
3. 2H2 + O2 → 2H2O
4. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
5. 3Fe + 2O2 → Fe3O4
6. CaO + H2O → Ca(OH)2
7. 2Cu + O2 → 2CuO
8. 2CO + O2 → 2CO2

Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A . 1 , 2 , 4 , 5
B. 2 , 3 , 6 , 7
C. 3 , 5 , 7 , 8
D . 5 , 2 , 7 , 8

Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là
A. 15,8           B. 31,6              C. 23,7              D. 17,3

Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là
A. 40 gam          B. 30 gam              C. 20 gam             D. 50 gam

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 2 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 8