Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Kiên Giang năm 2013 Đề thi học sinh giỏi

 • Đánh giá:
  ( 2 ★ | 5 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Lượt tải: 5.503
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Kiên Giang năm 2013.

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIÊN GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013

Ngày thi: 01/11/2012

MÔN THI: HÓA (Thời gian: 180 phút)

Câu I (4 điểm):

1. Phi kim R có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5.

a. Tìm phi kim R. Viết cấu hình electron có thể có của R.

b. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn.

c. Sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

2. Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron thu gọn là: [Khí hiếm] (n – 1)dαns1. Xác định cấu hình electron thu gọn có thể có của A. Từ đó, cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn? Mỗi trường hợp nêu kí hiệu hóa học của 2 nguyên tố?

Câu II (3 điểm):

1. Viết công thức cấu tạo, nêu dạng hình học, trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion sau: BeH2, BCl3H2O, NO3-.

2. Trong các phân tử sau, hãy sắp xếp theo chiều tăng dần góc liên kết: CO2, H2S, SO2, SO3, CH4.

3. So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các chất sau: KCl, KBr, KI. Giải thích?

Câu III (2 điểm):

Cho cân bằng sau với các dữ kiện nhiệt động của các chất ở 250C: 

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Kiên Giang năm 2013

1. Hãy tính ΔHo298, ΔSo298, ΔGo298 của phản ứng và nhận xét phản ứng có tự xảy ra theo chiều thuận ở 250C hay không?

2. Giả sử ΔHo của phản ứng không thay đổi theo nhiệt độ. Hãy tính ΔGo1273 của phản ứng thuận ở 10000C và nhận xét?

Câu IV (5 điểm):

1. Viết các phương trình phản ứng sau và cho biết ứng dụng của mỗi phản ứng:

a. PdCl+ H2O + CO →

b. Si + KOH + H2O →

c. N2H+ O2

d. Zn3P+ H2O →

2. Cho m gam hỗn hợp bột Al, Fe, Cu vào 200 gam dung dịch HNO63% (d = 1,38 g/ml). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch A và 7,168 lít khí NO2 (ở27,30C và 1,1 atm). Chia A làm 2 phần bằng nhau.

* Phần một cho tác dụng với lượng dư dung dịch NH3, thu được 3,41 gam kết tủa.
* Phần hai cho tác dụng với lượng dưdung dịch NaOH, sau khi phản ứng kết thúc lấy kết tủa đem nung tới khối lượng không đổi, được 2,4 gam chất rắn.

a. Hãy chứng minh kim loại đã tan hết? Xác định giá trị của m? Tính nồng độ% của các chất trong dung dịch A.

b. Cho toàn bộ khí NO2 thu được ở trên vào 500 ml dung dịch NaOH 5M được dung dịch B. Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch B.

Câu V (4 điểm):

1. Tính pH để bắt đầu kết tủa Mg(OH)2 từ dung dịch Mg2+ 0,01M và pH để kết tủa hoàn toàn nó. Biết rằng Mg(OH)2 được coi là kết tủa hoàn toàn khi nồng độ ion Mg2+ sau khi kết tủa chỉ còn là 10-6 M và Mg(OH)2 có tích số tan T = 6.10-10.

2. Độ tan của H2S trong dung dịch HClO0,003M là 0,1mol/l. Nếu thêm vào dung dịch này các ion Mn2+ và Cu2+ sao cho nồng độ của chúng bằng 2.10-4 M thì ion nào sẽ kết tủa dạng sunfua?

Biết TMnS = 3.10-14, TCuS = 8.10-37, KH2S = 1,3.10-21.

Câu VI (2 điểm):

Chỉ được phép dùng dung dịch NaOH 0,1 M và chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt 3 dung dịch mất nhãn đựng trong 3 lọ riêng biệt gồm: dung dịch A: H2SO4 0,1M; dung dịch B: NaHSO4 0,1M; dung dịch C: H2SO4 0,1M và HCl 0,1M.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Kiên Giang năm 2013 để xem.

Tích phân lớp 12 Tích phân lớp 12 Tài liệu môn tích phân

Tích phân lớp 12
 • Phát hành: Trần Sĩ Tùng
 • Trong e-book này đã đưa ra những vấn đề liên quan đến tích phân, nhắc lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới, các công thức tính tích phân, một số dạng bài toán tích phân...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1 MB
 • Yêu cầu: Trình đọc PDF
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.951

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 Tài liệu luyện thi môn Toán

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Dưới đây là bộ tổng hợp các kiến thức về Bất đẳng thức tích phân, Bất phương trình, đề thi tham khảo học kỳ, kiểm tra trắc nghiệm, ôn thi toán... dành cho các bạn ôn thi môn Toán lớp 12.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,4 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF và DOC
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.301

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm học 2012 - 2013 (có đáp án). Ngày thi 18 - 10 -2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 274 KB
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.299

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm học 2012 - 2013 (có đáp án). Ngày thi 19 - 10 -2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 375 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.700

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 88 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 765

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 76 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 70,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 542

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 120,5 KB
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.658

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 98 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 794

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 54,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 396
Xem thêm Lớp 12