Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi

Giới thiệu

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B (Có đáp án).

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NGHỆ AN


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN THI: LỊCH SỬ - LỚP 12 BẢNG B

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1. (3,0 điểm)

Trình bày những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. (4,0 điểm)

Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực có Việt Nam tham gia.

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 3. (4,0 điểm)

Tóm lược những hoạt động yêu nước của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam trong những năm 1919 – 1925.

Câu 4. (4,5 điểm)

Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5. (4,5 điểm)

Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 – 8 – 1945) tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Lịch sử lớp 12 Bảng B (Có đáp án) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 12