Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán Đề thi môn Toán

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 89 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 372 KB
  • Lượt tải: 8.064
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài:
 45 phút (không kể thời gian giao đề)

TOÁN LỚP 9

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 5(x – 2) = 3(x + 1)

c) |2x + 7| = 3

Bài 2 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) (x + 2)2 < (x – 1)(x + 1)

Bài 3 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔHBA.

b) Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.

c) Vẽ HE vuông góc với AB (E thuộc AB), HF vuông góc AC (F thuộc AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.

TOÁN LỚP 8

Bài 1 (4,5 điểm)

Cho hai đa thức: f(x) = x2 + 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – 1/4x + 5 và g(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 – 1/4

a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).

c) Tính giá trị của f(x) + g(x) và f(x) – g(x) khi x = – 1.

Bài 2 (2 điểm)

Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) P(x) = 25 – 5x

b) Q(x) = (x – 5)(3x + 2)

Bài 3 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD và CE (D thuộc AC và E thuộc AB), chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:

a) ΔAEK = ΔADK.

b) AK là đường trung trực của ED.

TOÁN LỚP 7

Bài 1 (1 điểm)

Mở ngoặc rồi tính: 7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm)

Tính giá trị biểu thức:

Bài 3 (3 điểm)

Tìm x biết:

Bài 4 (3 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 600 và góc AOC = 1200.

a) Tính số đo góc BOC.

b) Tia OB có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

TOÁN LỚP 6

Bài 1 (4 điểm) Tính:

a) 55432 – 2345 +1234

c) 51,7 – (5,9 + 2,3) : 0,2

Bài 2 (4 điểm)) Tìm x:

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Bài 3 (2 điểm)

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5 m, chiều rộng 19,2 m. Nếu bể chứa 414,72 m3 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Trung học cơ sở