Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 815 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

 • Đánh giá:
  ( 2 ★ | 9 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 192 KB
 • Lượt tải: 2.878
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm năm học 2012 - Mã đề thi 815 có đáp án là tài liệu Tiếng Anh tham khảo giúp bạn học Tiếng Anh tốt hơn, chuẩn bị cho các kì thi và bài kiểm tra cuối cấp một cách có hệ thống và đạt được kết quả cao.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                             Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm
(Đề thi có 03 trang)                                                 Thời gian làm bài: 60 phút.

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................

Chọn phương án (A, B, C, hoặc D) ứng với từ/ cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để mỗi câu sau trở thành chính xác.

Câu 1: It is very difficulty to find a good job nowadays.

                            A         B             C           D

Câu 2: Everybody are ready for the trip to the mountains.

                           A    B                    C           D

Câu 3: I haven’t seen her when she moved to England.
                               A     B              C     D

Câu 4: Jane is fond of read books in her free time.
                  A             B      C         D

Câu 5: The city who I was born is small but nice.
            A           B     C                        D

Chọn từ (ứng với A, B, C, hoặc D) có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau.

Câu 6: A. landed               B. needed             C. looked              D. collected

Câu 7: A. sugar                B. butter                C. push                D. put

Câu 8: A. trains                B. lights                C. books               D. shops

Câu 9: A. learn                 B. earn                  C. heart                D. search

Câu 10: A. column            B. cure                  C. city                  D. cattle

Chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 11: She is the girl ______.

A. father is a journalist                                   B. who father is a journalist
C. a journalist is her father                              D. whose father is a journalist

Câu 12: Would you mind ______, please?

A. to open windows                                       B. open windows
C. to open the window                                   D. opening the window

Đọc kỹ đoạn văn sau trích từ Microsoft Encarta 2009 và chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) cho mỗi chỗ trống từ 13 đến 17.

Nature recycles water all the time. Water in oceans, lakes, and rivers evaporates, or turns into a gas and (13)______ into the air. The water vapor eventually turns back into a liquid and (14)______ as rain. The water cycle keeps the total amount of water on Earth the same. But most of this water is salt water in the ocean. People need fresh water for drinking and for growing food (15)______ farms. Ocean water is too salty to drink. It is too salty to use for watering plants.

Some places have more fresh water than others. People who live near big lakes or rivers have more fresh water than people who live in the desert. Places (16)______ a lot of rain falls have more fresh water.

Places that usually have enough fresh water sometimes have a drought. Very (17)______ or no rain falls during a drought. People run short of water. People everywhere should be careful not to waste water.

Câu 13: A. drops             B. lowers               C. reduces            D. rises

Câu 14: A. fell                 B. falls                  C. falling                D. fallen

Câu 15: A. into               B. on                     C. by                     D. in

Câu 16: A. where            B. whose               C. whom                D. when

Câu 17: A. little              B. many                 C. lots                   D. few

Đọc kỹ đoạn văn sau trích từ Microsoft Encarta 2009 và chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) cho mỗi câu hỏi từ 18 đến 22.

Michael Jordan was born on February 17, 1963, in Brooklyn, New York. His family later moved to Wilmington, North Carolina. 

Young Michael’s best sport was baseball. He didn’t make his high school basketball team when he was at school. Later, he played well enough to be noticed by Coach Dean Smith at the University of North Carolina (UNC). Jordan won a scholarship to UNC. As a first-year student at UNC, Jordan scored the winning basket in the 1982 national college tournament championship game. He played two more seasons at UNC. He also played for the United States team in the 1984 Olympic Games. In 1984, Jordan entered the National Basketball Association (NBA) player draft. He was chosen by the Chicago Bulls.

Many people think Michael Jordan was the greatest basketball player ever. He led the Chicago Bulls to six NBA championships. He was called “Air Jordan” because of his leaps towards the basket. Fans adoredhis smiling face and his determination to succeed. During his playing career, Michael Jordan became one of the most famous athletes in the world.

Câu 18: Where was Michael Jordan born?

A. In Wilmington.             B. In North Carolina.   C. In Chicago.             D. In Brooklyn.

Câu 19: Michael Jordan scored the winning basket in the national college tournament championship game ______.

A. in 1982                       B. in 1963                   C. at the age of 17      D. at the age of 21

Câu 20: Jordan was called “Air Jordan” because of ______.

A. his career                   B. his leaps                 C. his face                 D. his determination

Câu 21: The word “adored” in paragraph 3 mostly means ______.

A. loved                          B. detested                  C. hated                    D. disliked

Câu 22: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. Jordan played for the United States team in the 1984 Olympic Games.
B. Jordan won a scholarship to the University of North Carolina.
C. Jordan entered the National Basketball Association player draft in 1984.
D. Jordan made his high school basketball team when he was at school.

Chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 23: This is the painter ______ pictures you admire so much.

A. which                         B. where                      C. who                       D. whose

Câu 24: Samuel Langhorne Clemens, an American writer, adopted the ______ of “Mark Twain”.

A. surname                     B. real name                C. pen-name               D. first name

Câu 25: Isaac Newton, an English ______, is well known for his law of gravity.

A. scientifically                B. science                   C. scientist                 D. scientific

Câu 26: He ______ swimming when he was a child.

A. used to going              B. used to go               C. was used to go        D. use to going

Câu 27: Mrs Johnson is ______ of doing the same things every day.

A. bored                         B. interested                 C. tired                       D. surprised

Câu 28: Life in the countryside is quite ______.

A. peacefully                  B. peaceful                    C. peace                     D. peacefulness

Câu 29: My son is very good ______ drawing.

A. about                        B. at                              C. to                           D. for

Câu 30: The students stopped ______ when their teacher came into the classroom.

A. talking                      B. talked                        C. talk                         D. to talking

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 815 để xem.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ chương trình chuẩn và nâng cao 2012 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ chương trình chuẩn và nâng cao 2012 Đáp án đề thi TN THPT tiếng Anh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ chương trình chuẩn và nâng cao 2012
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh dành cho hệ chương trình chuẩn và nâng cao năm học 2012
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 197 Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 197 Đề thi TN THPT tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 197
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm năm học 2012 - Mã đề thi 197
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 192 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 368 Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 368 Đề thi TN THPT tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 368
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm năm học 2012 - Mã đề thi 368
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 194 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 429 Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 429 Đề thi TN THPT tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 429
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm năm học 2012 - Mã đề thi 429
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 192 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 371

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 572 Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 572 Đề thi TN THPT tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 572
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm năm học 2012 - Mã đề thi 572
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 218 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 614

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 641 Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 641 Đề thi TN THPT tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 641
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm năm học 2012 - Mã đề thi 641
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 191 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 517

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 815 Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 815 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Mã đề thi 815
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm 2012 - Mã đề thi 815 dưới hình thức trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài thi, bài kiểm tra Tiếng Anh sắp tới.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 192 KB
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.878

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm Đáp án đề thi TN THPT tiếng Anh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh hệ 3 năm theo hình thức trắc nghiệm - Năm học 2012
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 67 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - Hưng Yên Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - Hưng Yên Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - Hưng Yên
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Thiện Thuận, Khoái Châu tỉnh Hưng Yên được VnDoc.com chia sẻ, giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, thi học kì II môn Tiếng Anh đạt kết quả cao.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 69 KB
 • Đánh giá: 95
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.837

Đề thi khảo sát Tiếng Anh khối 12 trường THPT Nghĩa Dân năm 2014 - 2015 Đề thi khảo sát Tiếng Anh khối 12 trường THPT Nghĩa Dân năm 2014 - 2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Đề thi khảo sát Tiếng Anh khối 12 trường THPT Nghĩa Dân năm 2014 - 2015
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Các em học sinh khối 12 cần chuẩn bị nhiều kiến thức để bước vào hai kỳ thi quan trọng , đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời, do đó, VnDoc.com đã tổng hợp và giới thiệu tới các em những đề thi hay để giúp em học tập và rèn luyện tốt nhất.
 • tieng-anh
 • Dung lượng: 133 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200
Xem thêm Tiếng anh phổ thông lớp 12