Quyết định tạm đình chỉ công tác

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Địa danh, ngày …. tháng … năm …….

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Tạm đình công việc ông/bà….)

- Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nội quy lao động Công ty ……………………………………………..

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty .

- Căn cứ dấu hiệu xác minh ban đầu của công ty.

- Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nội dung Quyết định

Nay quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm đình chỉ chức vụ đối với Ông/Bà ……………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

Thời gian tạm đình chỉ: 1 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định này).

Điều 2: Lý do tạm đình chỉ:

Theo các nguồn tin tố giác, công ty đã xác minh và bước đầu kết luận như sau:

+ Ông/Bà …………….có dấu hiệu ………………………………………………….……….

Hành vi của Ông/Bà ………….. có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa hai bên, vi phạm cam kết của ông với công ty, vi phạm luật lao động.

+ Ông/Bà …………..có dấu hiệu sử dụng phương tiện, tài sản, thông tin … của công ty để trục lợi cho cá nhân và nhiều dấu hiệu sai phạm khác cần phải tiếp tục xác minh hoặc chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của ông/bà………

Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, mọi quyền lợi hợp pháp của Ông/Bà …… đều được công ty bảo đảm theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Trong vòng 1 tuần đầu tiên kể từ ngày ban hành quyết định này, ông Ông/Bà …… tạm thời được phép không đến công ty nhưng khi công ty triệu tập (qua điện thoại, email …) thì ông Văn phải có mặt. Ông/Bà …… có nghĩa vụ phải bảo đảm sự liên lạc với công ty (thông suốt về điện thoại, email …)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định tạm đình chỉ công tác để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự