Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Biểu mẫu đất đai, nhà ở

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt tải: 704
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Biểu mẫu đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất là hồ sơ thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất.

Mẫu số 16/ĐK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Trường hợp thừa kế theo pháp luật mà người thừa kế là duy nhất)

Kính gửi: ................................................................

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

..... Giờ …. phút, ngày …/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự ……..

Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 I- KÊ KHAI NHẬN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa): ........................................ Năm sinh: ........................

CMND số: ................................. Cấp ngày ....../...../....../ tại Công an tỉnh ......................................

Họ và tên vợ (chồng) (viết chữ in hoa) ................................................ Năm sinh: ......................

CMND số: ................................. cấp ngày ....../...../....../ tại Công an tỉnh ......................................

1.2. Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu): ..............................................................

........................................................................................................................................................

2. Người để thừa kế quyền sử dụng đất:

2.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa): ...........................................................................

........................................................................................................................................................

2.2. Địa chỉ: .................................................................................................................................

3. Thửa đất xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng:

3.1. Thửa đất số: ...........................................;

3.2. Tờ bản đồ số: .............................................;

3.3. Địa chỉ tại:  ...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

3.4. Diện tích thửa đất: ......................m2;

3.5. Mục đích sử dụng đất: .......................................;

3.6. Thời hạn sử dụng đất: ...................................;

3.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................

3.8. Tài sản gắn liền với đất: ...................................................................................

.......................................................................

3.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai: ....................................................................................... ……

3.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Số phát hành: ......................................... (số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất),

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: .....................; Ngày cấp ...../...../............................

3.11. Giấy tờ khác: .....................................................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất trên.

- ................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người để thừa kế trong việc sử dụng thửa đất mà tôi được nhận thừa kế.

……, ngày .... tháng ... năm ....

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

II- CHỨNG THỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ 

Ngày ….. tháng …. năm …..

Cán bộ địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ….. tháng …. năm …..

TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để xem.

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 113 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 304

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 105 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 191

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 177 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.469

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 679

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Biểu mẫu hành chính

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố
 • VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho hộ gia đình, cá nhân muốn thay đổi mục đích sử dụng của mảnh đất mà mình đang sở hữu.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 99,8 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.937
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất