Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

 • Đánh giá:
  ( 2 ★ | 13 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 82 KB
 • Lượt tải: 30.640
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu CM3 là mẫu được ban hành theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để chứng minh nhân dân để bạn tham khảo.

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu CM3 ban hành theo
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày 10-10-2001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an………………………………………………...............

 

Tên tôi là:……………………………….….........………………………. Nam/nữ…................................

Tên gọi khác:…………………………………………...........…….………………………………................

Sinh ngày …......./…….../………; Nguyên quán:............................................................................

...…………………………..…………………………...........................................................................

Nơi ĐKHK thường trú:………………………………………….............................................................

…………………………………………………............................................................................…….

………………………………….......................................................................................................

Họ tên cha:……………………………………………………..………………………............………...........

Họ tên mẹ:…………………………………………………..……………………............……………............

Sổ hộ khẩu số:…………………..………… tập:………........…..…… tờ:……………….……………........

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại)……………............……………………

……………………………………………………………………………………………………............….......

………………………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………...................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN..............................

(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
Chứng nhận ông, bà: ............................................
...........................................................................
Sinh ngày ........... tháng ........... năm ..................
Đăng ký thường trú tại: .......................................
..........................................................................
Ngày ......... tháng ........ năm 200....
Trưởng Công an xã ...........................................
                 (Ký tên, đóng dấu)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Họ tên: .........................................................................................................................................

Sinh ngày ......... tháng .......... năm .......... Tại: ...............................................................................

Nơi ĐKHK thường trú: ...................................................................................................................

Họ tên cha: ............................................................ Họ tên mẹ: .....................................................

Đã được cấp CMND số ............................................................ ngày ........ tháng ........ năm ..........

Tại: C.A ........................................................................................................................................

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu trong tàng thư chúng tôi thấy: ........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ngày ....... tháng ...... năm ........

TRƯỞNG PHÒNG PV27
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

CÁN BỘ TRA CỨU
(ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân để xem.

Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ

Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thủ tục cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thủ tục cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ

Thủ tục cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
 • Phát hành: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 80 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
 • Phát hành: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Thủ tục ghi nhận giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06
Xem thêm Thủ tục hành chính