Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 36 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 82 KB
  • Lượt tải: 66.548
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu CM3 là mẫu được ban hành theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để chứng minh nhân dân để bạn tham khảo.

Tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân mới

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an………………………………………………...............

 

Tên tôi là:……………………………….….........………………………. Nam/nữ…................................

Tên gọi khác:…………………………………………...........…….………………………………................

Sinh ngày …......./…….../………; Nguyên quán:............................................................................

...…………………………..…………………………...........................................................................

Nơi ĐKHK thường trú:………………………………………….............................................................

…………………………………………………............................................................................…….

………………………………….......................................................................................................

Họ tên cha:……………………………………………………..………………………............………...........

Họ tên mẹ:…………………………………………………..……………………............……………............

Sổ hộ khẩu số:…………………..………… tập:………........…..…… tờ:……………….……………........

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại)……………............……………………

……………………………………………………………………………………………………............….......

………………………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………...................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN..............................

(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
Chứng nhận ông, bà: ............................................
...........................................................................
Sinh ngày ........... tháng ........... năm ..................
Đăng ký thường trú tại: .......................................
..........................................................................
Ngày ......... tháng ........ năm 200....
Trưởng Công an xã ...........................................
                 (Ký tên, đóng dấu)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Họ tên: .........................................................................................................................................

Sinh ngày ......... tháng .......... năm .......... Tại: ...............................................................................

Nơi ĐKHK thường trú: ...................................................................................................................

Họ tên cha: ............................................................ Họ tên mẹ: .....................................................

Đã được cấp CMND số ............................................................ ngày ........ tháng ........ năm ..........

Tại: C.A ........................................................................................................................................

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu trong tàng thư chúng tôi thấy: ........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ngày ....... tháng ...... năm ........

TRƯỞNG PHÒNG PV27
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

CÁN BỘ TRA CỨU
(ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính