Đơn đề nghị cấp sổ BHXH Mẫu số: 06/SBH

Giới thiệu

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp sổ BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
--------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH 

Kính gửi: BHXH tỉnh……………. 

Tên tôi là:……………….…………………….Giới tính:……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………….…………………………………………

Nguyên quán:……………...…………………………………………………….

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):……………...……………………………..

………………...……...………………………………………………………….

Giấy chứng minh thư số:……………...…………………………………………

Nơi cấp:………………………..Ngày cấp………………...…………………….

Số sổ BHXH:……………...……………………………………………………..

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):……………..……………

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH

(đối với người tham gia BHXH tự nguyện):…………………………………….

…..………….……………………………………………………………………

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:……………...…………………….

………………..………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên,

đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

      …….., ngày…….tháng…….năm…….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị cấp sổ BHXH để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự