Đơn đề nghị chuyển ngạch Biểu mẫu GD-ĐT

Giới thiệu

Đơn đề nghị chuyển ngạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH

Từ ngạch:....................... lên ngạch:............................. 

Kính gửi:.....................................................

Tên tôi là: ...................................................................................................

Ngày sinh: ..................................................................................................

Trình độ chuyên môn đào tạo: .....................................................................

Đang xếp ngạch: ....................... Thời gian xếp ngạch:.................................

Hệ số lương hiện hưởng:.................................Thời gian xếp:........................

Chức vụ hiện nay:........................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số......... ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch .................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển ngạch.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:

1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).

2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)

3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).

                                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN           

                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị chuyển ngạch để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo