Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng Đơn xin hỗ trợ kinh phí mai táng

Giới thiệu

VnDoc.com xin gửi đến các bạn đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ kinh phí xã hội, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............ngày......... tháng .....năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội


                      Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................
                                        - Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố)..........................................

Tên tôi là: .................................................................... Nam, nữ...............................................................

Xã (phường, thị trấn) ...................................... huyện (TP)..........................................................................

Tỉnh..........................................................................................................................................................

Có quan hệ với người chết: ............................ đã đứng ra tổ chức lễ tang cho .....................................là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày tháng năm 20..... tại ............................ (giấy chứng tử số............ ngày tháng năm 200.. do UBND xã ................................cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ............ nêu trên.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính