Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ra ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 

Kính gửi:..........................................................................

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :..................................................................

  ....................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):

........................................................................................................................................

2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…;

   2.3. Địa chỉ tại: ..............................................................................................................

   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: …....... m2

                                                                                            + Sử dụng riêng: ..….......m2

  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ......................

  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ........................................................................................... 

3. Tài sản gắn liền với đất:

  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;

  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :...........................................;

      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;

 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :

   ......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................                                                                              ........................................................................................................................................

 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………...

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp GCN và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo.

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;

- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...;

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch 
(Ký tên, đóng dấu)

   

III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

  

IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất)

........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

                                                                                            ..........Ngày ... tháng ... năm ...

                                                        Thủ trưởng cơ quan

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

     

 Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN".

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem.

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 113 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 105 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 177 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản

Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.436

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 675

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất