Đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường

Giới thiệu

Đơn xin chuyển trường - Mẫu đơn xin chuyển trường

Mẫu đơn xin chuyển trường là mẫu đơn chuyển trường dành cho học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh hoặc áp dụng cho học sinh chuyển đến hoặc đi ngoài tỉnh. Mẫu đơn xin chuyển trường bao gồm đầy đủ các thông tin về trường học được chuyển đến và chuyển đi.

Đơn xin chuyển trường - Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh

Giấy giới thiệu chuyển trường

Thủ tục hồ sơ chuyển trường

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

Đơn xin vào học lớp 1

Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Mẫu đơn xin chuyển trường có nội dung như sau:

Mẫu đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin chuyển trường tham khảo

Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho các bạn nghiên cứu và tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Hiệu trưởng Trường (đi)……………………..………….............….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...............…;

Tôi tên là: ………………….................................………………….................................………………….....

Phụ huynh của học sinh ……………………………..............Sinh ngày:.………………......…………………....

đang học lớp ………...................….. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….....………………….............

thuộc huyện ………….....................……………… tỉnh ………………........................................................

Nay xin chuyển đến học lớp....................... năm học: 20.....-20..... tại trường .........................................

thuộc huyện ................................................... tỉnh ..............................................................................

Lý do: ……………………………….........................…………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………............................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                 ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                        Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin chuyển trường để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo