Đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Giới thiệu

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                       ----------------------------------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH

(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………………………

Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................

Nơi thường trú/Tạm trú (2):.........................................................................................

.......................................................................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.....................................................................

Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........

Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ..................................................................

Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)...........................................................

.......................................................................................................................................

Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........

Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........

 

Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.

                                                                                    .....…, ngày…….tháng…….năm….......

         Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi                                               Người làm đơn
                đến dưới 18 tuổi (5)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

             (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                            Xác nhận của UBND cấp xã

                                                                                        nơi thường trú của người đề nghị

                                                                                                   điều chỉnh hộ tịch.

 

 

                                                                                   …………, ngày……tháng…….năm………

                                                                                     T/M ỦY BAN NHÂN DÂN (1)………………

                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin điều chỉnh hộ tịch để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính