Đơn xin nghỉ học Đơn xin phép nghỉ học chuẩn nhất

Giới thiệu

Mẫu đơn xin nghỉ học

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên khi cần xin phép nghỉ học. Mẫu đơn xin nghỉ này được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm khi có nhu cầu nghỉ học với lý do nào đó, kèm theo các giấy tờ như chứng nhận của bệnh viện (nếu vì lý do sức khỏe). Mẫu đơn xin nghỉ học nêu rõ các thông tin bao gồm: thông tin của học sinh xin nghỉ học, thời gian xin nghỉ học, lý do xin nghỉ học, lời cam kết và chữ ký của học sinh cũng như phụ huynh học sinh xác định việc nghỉ học của học sinh.

Cách viết đơn xin nghỉ học

Đơn xin tạm nghỉ học

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mẫu đơn xin nghỉ học được trình bày cụ thể dưới đây:

Mẫu đơn xin nghỉ học
Mẫu đơn xin nghỉ học viết tay chuẩn nhất

Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên - Mẫu viết tay mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

.........., ngày ........ tháng ....... năm .......

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa …………........

               - Giáo viên Chủ nhiệm lớp………........

               - Giáo viên phụ trách môn học………..

Em tên là: ................................................................... Mã số sinh viên: ........................................

Hiện đang học lớp: ............................................................ Khóa: ..................................................

Hệ đào tạo: ............................................................tại Trường ........................................................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20.......

Lý do: ………………………………………….......................…………………………….............................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nghỉ học để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo