Đơn xin thuyên chuyển công tác

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
 
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

 
Kính gửi: - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện. 

Họ và tên:.................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………

Nơi sinh:………………………………..

Hộ khẩu thường trú:...............................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................

Đơn vị công tác:..........................................................................

Văn bằng chuyên môn:.............................................................

Giáo viên môn: .........................................................................

Năm vào ngành:..................... Năm bổ nhiệm ngạch: ..............

Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:..............................................................

1/.......................................................................................................

2/......................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin thuyên chuyển công tác để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo