Đơn xin xác nhận hộ khẩu Thủ tục xác nhận thường trú

Giới thiệu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu là mẫu văn bản được sử dụng trong thủ tục xin tạm trú tạm vắng, thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ của bạn.


Ảnh 4x6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công
an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn) ..............................................................

- Quận (huyện) ......................................................................................

- Thành phố (tỉnh) ..................................................................................

Tên tôi là (1): ...........................................................................................Giới tính:.....................

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số...................................................................................

Cấp ngày........... tháng ...... năm .......... cơ quan cấp.....................................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ........................................................................................................

...................................................................................................................................................

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu  thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ....... tháng ...... năm ....... đến ngày ....... tháng ....... năm ......... để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

                                                                  ................., ngày ....... tháng ....... năm 200....
                                                                                        Người làm đơn
                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) .........................................................sinh ngày ........ tháng .........năm ........ có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: .........................................................từ ngày ......... tháng ......... năm ....... đến ngày ........ tháng ..... năm ........

 

...................., ngày ....... tháng ....... năm 200....
Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin xác nhận hộ khẩu để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính