Đơn xin xét tốt nghiệp Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

Giới thiệu

Đơn xin xét tốt nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu trên VnDoc.com để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. VnDoc.com đã sưu tầm và tổng hợp mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mời các bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

Đơn xin không xét tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Ban Giám hiệu …………

Tôi tên:............................................................................. Mã số sinh viên :.................................

Chuyên ngành đào tạo: .................... ……....................... Khoá: .................................................

Ngày sinh: …..../……/…………….......................................................................................

Nơi sinh: ………………………………………........................................Kèm theo 02 ảnh 3x4)

Huyện: ...................................................... Tỉnh ………………………..........................................

Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) ...........................................................

Huyện (quận, thị xã, thành phố) ..... Tỉnh/Thành phố………………….........................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ..............................................................................................

Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau:

TT

Tên môn học

Mã số MH

Điểm

Học kỳ

Năm học

1

 

 

 

 

-

2

 

 

 

 

-

3

 

 

 

 

-

4

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                .........…., ngày ….. tháng …... năm ……….

                                                                                         Người làm đơn
                                                                                     (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin xét tốt nghiệp để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo