Giấy đặt cọc mua bán nhà Hợp đồng đặt cọc mua nhà đất

Giới thiệu

Giấy đặt cọc mua bán nhà đất - Hợp đồng mua bán nhà đất

Giấy đặt cọc mua bán nhà đất được sử dụng khi bên mua và bên bán thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà đất và bên mua đặt cọc tiền cho bên bán. Bạn có thể sử dụng Giấy đặt cọc mua bán nhà đất làm tài liệu giấy đặt cọc mua nhà, hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư hoặc biên bản đặt cọc mua nhà trong trường hợp muốn mua bán nhà, đất.

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Mẫu giấy đặt cọc mua bán nhà đất:

Hợp đồng mua bán nhà đất
Mẫu giấy đặt cọc mua bán nhà đất

Giấy đặt cọc mua bán nhà đất - Hợp đồng mua bán nhà đất được cập nhật và trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo, nghiên cứu được rõ ràng và chi tiết nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***-----------

GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại Số .........................................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà:...............................................................................................................................................

CMND số .................................tại.................................................................................................

Và Ông:........................................................................................................................................

CMND số ..................................tại ..............................................................................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Đồng sở hữu ngôi nhà số:..............................................................................................................

Bà......đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông.......(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số......

.....................................................................................................................................................

BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông/Bà:.........................................................................................................................................

CMND số ........................................tại ..........................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là:…………... để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua/bán ngôi nhà tại số

Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên B số tiền là:.............................

Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

                                  BÊN A                                                                               BÊN B

                       NGƯỜI LÀM CHỨNG 1                                                    NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy đặt cọc mua bán nhà để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất