Giấy ủy quyền (cá nhân) Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 179 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,1 KB
  • Lượt xem: 2.145
  • Lượt tải: 173.109
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền cũng được sử dụng và công chứng giống như hợp đồng ủy quyền.

Tải mẫu Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Giấy ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:.........................................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Số CMND: ......................cấp ngày: .................nơi cấp:.................................................................

Quốc tịch:.....................................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:...........................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Số CMND: ....................cấp ngày: .......................nơi cấp:................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy ủy quyền (cá nhân) để xem.
Xem thêm Thủ tục hành chính