Hợp đồng mua bán xe Hợp đồng mua bán chuyển nhượng xe

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 19 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 110 KB
  • Lượt tải: 32.780
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Hợp đồng mua bán xe là mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong cuộc sống trong việc mua bán ô tô, xe máy, là giấy tờ cam kết việc mua bán chuyển nhượng phương tiện cho người khác.

Hợp đồng mua bán xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Số:…/…

Tại Phòng Công chứng số...... thành phố........ (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):.....................................................................................................

Ông (Bà):.....................................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại............................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

....................................................................................................................................................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:............................................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại............................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

....................................................................................................................................................

Cùng vợ là bà:...............................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại............................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

....................................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:..........................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại............................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

....................................................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:......................................................................................................

- Họ và tên:...................................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại............................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

....................................................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:..............................................................

Họ và tên người đại diện:.................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại............................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

....................................................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ....... ngày............ do............ lập

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:..................................................................................................................................

Trụ sở:..........................................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ...................................ngày ............................do................................cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................................ngày...................... do ............................................................cấp

Số Fax:............................................................ Số điện thoại:..........................................................

Họ và tên người đại diện:...................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................... cấp ngày............................................................ tại............................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ......................................ngày .........................do..................................... lập

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):.........................................................................................................

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Xe mua bán

1. Đặc điểm xe:.................................................................................................................................

Biển số:............................................................................................................................................

Nhãn hiệu:.........................................................................................................................................

Dung tích xi lanh:...............................................................................................................................

Loại xe:.............................................................................................................................................

Màu sơn:...........................................................................................................................................

Số máy:.............................................................................................................................................

Số khung:...........................................................................................................................................

Các đặc điểm khác: ................................................................................................................(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số: ...............................do................................. cấp ngày......................................

(Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)

Điều 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là:

(bằng chữ: )

2. Phương thức thanh toán:

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

Do các bên thỏa thuận

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hợp đồng mua bán xe để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý