Hợp đồng thuê lại đất

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt tải: 345
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

TÊN CƠ QUAN

Số:……HĐ/TĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

  ….ngày….tháng…năm……

HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT

- Căn cứ Nghị định số….ngày….tháng…..năm….của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lện về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số….ngày…tháng….năm….của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tring nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

- Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm…..của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN về việc cho Công ty (Xí nghiệp)…….thuê đất để đầu tư kết cấu hạ tầng tại khu Công nghiệp (khu chế xuất)……

1. Bên cho thuê đất (Bên A)

Đại diện Công ty (Xí nghiệp): ...............

Họ tên:................. Chức vụ: ........................

Quốc tịch: ....................Trụ sở: .................

Tài khoản:........................

2. Bên thuê đất (Bên B)

Đại diện Công ty (Xí nghiệp), cá nhân: ................

Họ tên: .....................Chức vụ: ............................

Quốc tịch: .............................Trụ sở: .......................

Tài khoản: .............................

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây:

Điều 1:

1. Bên A cho Bên B thuê (bằng số): đất (bằng chữ) mét vuông đất tại khu công nghiệp (khu chế xuất): .......thuộc xã (phường, thị trấn): ......
huyện (quận, thị xã, thành phố): .............tỉnh (thành phố trực thuộc TW): ..........để sử dụng vào mục đích: ......................

2 . Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số tỷ lệ 1/………….

3. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng……..năm......

Điều 2:

1. Giá tiền thuê đất là:……… USD/…../năm hoặc USD/ha/năm (ghi theo quy định trong Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định cho thuê đất).

2. Tiền thuê đất được trả theo phương thức

- Hàng năm

- 5 năm 1 lần

- 1 lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất

- Các thoả thuận khác (nếu có)

3. Tiền thuê đất bắt đầu được tính từ ngày

4. Nơi nộp tiền thuê đất: ...................

Số tài khoản:............................

Điều 3:

Việc xây dựng các công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này, phù hợp với Giấy phép đầu tư.

Điều 4:

1. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, bên B không được chuyển giao, chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với khu đất đã thuê.

2. Trường hợp bên B bị phân chia, sáp nhập, hoặc chuyển nhượng tài sản, hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì chủ đầu tư mới phải làm thủ tục thuê đất.

3. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu Bên B muốn trả lại toàn bộ hay một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên A trả lời cho bên B trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của bên B. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến lúc bàn giao mặt bằng.

BÊN THUÊ LẠI ĐẤT
(Ký tên và đóng dấu)

BÊN CHO THUÊ LẠI ĐẤT
(Ký tên và đóng dấu)

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hợp đồng thuê lại đất để xem.

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 329

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 31 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.676

Mẫu Hợp đồng tài trợ Mẫu Hợp đồng tài trợ

Mẫu Hợp đồng tài trợ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.454

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh
 • Phát hành: Công ty Luật Gia Minh
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 39 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 293

Mẫu hợp đồng in ấn Mẫu hợp đồng in ấn

Mẫu hợp đồng in ấn
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.043

Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán bao gồm: quy mô hợp đồng; giá trị hợp đồng; thời hạn hiệu lực của hợp đồng; thông tin về hoạt động đầu tư; phương thức giao dịch, thanh toán, lưu ký tài sản; quyền và nghĩa vụ của các bên; các quy định khác ...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 63 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Hợp đồng cho thuê xe Hợp đồng cho thuê xe

Hợp đồng cho thuê xe
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Hợp đồng cho thuê xe
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.616

Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản

Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 60 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý