Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

Giới thiệu

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn ban hành kèm theo Quyết định 58/2004/QĐ-UB. Hợp đồng cho thuê nhà ở được lập và thực hiện bởi bên thuê và bên cho thuê bao gồm các điều kiện và trách nhiệm của 2 bên đối với nhà cho thuê, những điều khoản được ghi trên hợp đồng đúng với sự thỏa thuận trước của hai bên. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở được làm để đảm bảo quyền lợi và tính chất pháp lý của văn bản pháp luật.

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Hợp đồng cho thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

(toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường..........quận.............)

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên cho thuê (1):

Ông (Bà)................................................................................................................................

Sinh ngày..........................tháng..................năm......................

Chứng minh nhân dân số:……….................…….do………cấp ngày.......tháng.......năm......

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):.................................................................................................

Sinh ngày...................tháng..................năm...........................

Chứng minh nhân dân số:…………..........……….do……cấp ngày.......tháng.......năm............

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...............phường quận.................thành phố..........(2)

Bên thuê (1):

Ông (Bà)..................................................................................................................................

Sinh ngày..........................tháng..................năm.......................

Chứng minh nhân dân số:…….................………….do……cấp ngày.......tháng.......năm.........

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):....................................................................................................

Sinh ngày...............................tháng..................năm...................

Chứng minh nhân dân số:…........................…….do……… cấp ngày.......tháng.......năm..........

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường....................phường quận............thành phố.............(2)

Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: 

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: .......đườngphường quận.........thành phố........(3), có thực trạng như sau:

a. Nhà ở:

- Tổng diện tích sử dụng:.................................................................................................m2

- Diện tích xây dựng:.........................................................................................................m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt:....................................................................................m2

- Kết cấu nhà:.........................................................................................................................

- Số tầng:...............................................................................................................................

b. Đất ở:

- Thửa đất số:......................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:....................................................................................................................

- Diện tích:.......................................................................................................................m2

- Hình thức sử dụng riêng...............................................................................................m2

c. Các thực trạng khác:...................................................................................................(4)

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

2. Ông và Bà.......................................................................................................................

là chủ sở hữu nhà ở và có quyền sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ngày.....tháng......năm...........
Do cấp (5)

ĐIỀU 2

GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ

1. Giá thuê ngôi nhà là: ....................................................................................................đ

(bằng chữ:..........................................................................................................................).

2. Bên thuê trả tiền thuê nhà cho Bên cho thuê bằng đồng Việt Nam theo định kỳ ....................... một lần, vào ngày đầu tiên của mỗi định kỳ.

Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ...........................kể từ ngày....... tháng.......năm.........

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ

1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao nhà cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê, thì phải bồi thường;

- Tạo điều kiện cho Bên thuê sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

- Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

2. Bên cho thuê có các quyền sau đây:

- Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho Bên thuê biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

+ Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

- Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được Bên thuê đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;

- Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN THUÊ

1. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây:

- Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;

- Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

- Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

- Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

- Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

- Trả nhà cho Bên cho thuê theo đúng thỏa thuận.

2. Bên thuê có các quyền sau đây:

- Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;

- Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

- Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

- Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

- Được ưu tiên mua nhà đang thuê, khi Bên cho thuê thông báo về việc bán ngôi nhà;

- Đơn phương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho Bên cho thuê biết trứơc một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

+ Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

- Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý