Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty Biểu mẫu nhân sự

Giới thiệu

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HÀNG NĂM

I/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÂN SỰ:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II/ DỰ KIẾN NHU CẦU PHÁT SINH NHÂN SỰ:

1. Điều động, bổ nhiệm

STT

Chức danh  bổ nhiệm

Nguồn

Tăng/giảm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự kiến nghỉ việc, thuyên chuyển

STT

Chức danh nghỉ việc

Số lượng dự kiến

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tăng mới do thay đổi tổ chức

STT

Chức danh tăng mới

Số lượng dự kiến

Thời gian cần

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NHÂN SỰ TRONG NĂM

Quý

Tổng số cán bộ

Tăng mới

Giảm

Thời gian cụ thể

Vị trí

Số người

Vị trí

Số người

I

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

Cả năm

 

 

 

 

 

 

 IV/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

Quý

Vị trí

Số lượng

Tổng số thời gian sử dụng1

Tổng chi phí lương

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

Cả năm

 

 

 

 

 V/ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc điều hành

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự