Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Bản nhận xét đánh giá nhân viên

Giới thiệu

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức được dùng trong các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp để từ đó có những hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân. Tải miễn phí mẫu bản tự nhận xét đánh giá nhân viên để có thể tự đánh giá bản thân, nhận xét về kết quả tu dưỡng rèn luyện cũng như ý kiến nhận xét của Thủ trưởng đơn vị.

Bảng nhận xét nhân viên

Bản nhận xét viên chức - để xét lên lương

Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mời các bạn tham khảo bản text của Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ...................................Mã số:..................................................

Chức vụ:...................................................................................Ngạch bậc lương:.................................

Đơn vị công tác:....................................................................................................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

..............................................................................................................................................................

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)

...............................................................................................................................................................

3. Tinh thần kỷ luật:

...............................................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

...............................................................................................................................................................

5. Tính trung thực trong công tác:

...............................................................................................................................................................

6. Lối sống đạo đức:

...............................................................................................................................................................

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

................................................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

................................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                 Ngày..... tháng..... năm......

                                                                               Người tự nhận xét

                                                                              (Ký tên)  

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đức

 

 

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

 

 

Kết luận: ……………………………...........................................................................................…..

                                               Ngày..... tháng.... năm....
                                          Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự