Mẫu bảng cam kết thực tập

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------- 

BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ……………………………………………………………………….................... ...................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:................................................................................

CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày.......................................................

Thường trú tại:...........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................................

Thời gian thực tập tại công ty......................................................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của công ty và quy định của pháp luật.

                                                                                               ........., ngày.......tháng ......năm.........

                                                                                                                  Người làm đơn

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng cam kết thực tập để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự