Bảng chấm công theo Thông tư 200 Bảng chấm công mới nhất theo Thông tư 200

Giới thiệu

Mẫu bảng chấm công nhân viên mới nhất

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. VnDoc.com xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất hiện nay. Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm Bảng chấm công trên bảng tính Excel hoặc bảng chấm công bằng tiếng Anh được đề cập dưới đây.

Bảng chấm công trên Excel

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mẫu bảng chấm công nhân viên mới nhất
Bảng chấm công mẫu mới nhất có hiệu lực hiện nay

Nội dung Bảng chấm công được trình bày cụ thể dưới đây:

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STT Họ và tên Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
Ngày trong tháng Quy ra công
..... 31 Số công
hưởng lương
sản phẩm
Số công
hưởng lương
thời gian
Số công
nghỉ việc,
ngừng việc hưởng
100% lương
Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ....% lương

Số công 
hưởng 
BHXH

A B C 1 2 3 ..... 31 32 33 34 35 36
   

 

 

 

 

 

 

 

                   
  Cộng                      
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Ngày ..... tháng ..... năm.....
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:
- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm:
- Thai sản:
- Tai nạn:
SP
+
Ô

TS
T
- Nghỉ phép
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

P
H
NB
KL
N

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng chấm công theo Thông tư 200 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán