Mẫu bảng kê chi tiền Mẫu số: 09-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Giới thiệu

Mẫu bảng kê chi tiền

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Mẫu bảng kê chi tiền, được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 09-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày ... tháng ... năm ....

Họ và tên người chi: ..............................................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..........................................................................................................................

Chi cho công việc: .................................................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

        

 

 

 

 

 
     

Cộng

 

Số tiền băng chữ: ...................................................................................................................................

(Kèm theo .... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng kê chi tiền để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán