Mẫu bảng kê mua hàng Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Bảng kê mua hàng hóa được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã đơn vị SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng ….....năm........

             Quyển số:…….........

   Số:……..................

- Họ tên người mua:……………………… Nợ:………...........................

- Bộ phận (Phòng, ban):………….....…… Có:……...............................

       Người mua                                           Kế toán trưởng                                         Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký,họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng kê mua hàng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán