Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu bảng kê mua hàng theo Quyết định 48, Thông tư 200, Quyết định 19

Giới thiệu

Mẫu bảng kê mua hàng - Bảng kê mua hàng theo Quyết định 19, Quyết định 48, Thông tư 200

Mẫu bảng kê mua hàng là Biểu mẫu kế toán được ban hành theo Quyết định 19/2006/BTC, Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC dành cho các bạn kế toán tham khảo và sử dụng. Mẫu bảng kê mua hàng đã được chỉnh sửa và cập nhật nội dung chính xác, các bạn có thể tải về và sử dụng luôn mà không cần phải chỉnh sửa nhiều. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu số: 01/BKNT

Giấy đề nghị thanh toán - Mẫu số 05-TT

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, ... lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. (Trường hợp mua vật tư,... của người bán không có hoá đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập "Bảng kê mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn" (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế).

1. Mẫu Bảng kê mua hàng - Mẫu số C24-HD theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC

Dưới đây là mẫu Bảng kê mua hàng hóa được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã đơn vị SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

 Ngày…..tháng ….....năm........

             Quyển số:…….........

   Số:……..................

- Họ tên người mua:………………………             Nợ:………...........................

- Bộ phận (Phòng, ban):………….....……             Có:……...............................

STT Tên, quy cách, phẩm chất hàng hóa, vật tư, công cụ, dịch vụ Tên người bán hoặc địa chỉ mua hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá  Thành tiền
             
Cộng x x x x  

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ):....................................................................................................

*Ghi chú:.....................................................................................................................................

       Người mua                                           Kế toán trưởng                                         Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)

2. Mẫu Bảng kê mua hàng - Mẫu số 06-VT theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC

Đơn vị:................... Mẫu số 06 - VT
Bộ phận:................ (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày .... tháng .... năm ....

Quyển số: ...............
Số: ...............
Nợ: ..............
Có: ...............

- Họ và tên người mua:...................................................................

- Bộ phận (phòng, ban):..................................................................

STT Tên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ...)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
A B C D 1 2 3
             
Cộng    x x x  

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..................................................................................................

* Ghi chú:.................................................................................................................................

     Người mua                                           Kế toán trưởng                                         Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)

3. Mẫu Bảng kê mua hàng - Mẫu số 06-VT theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Đơn vị:................... Mẫu số 06 - VT
Bộ phận:................ (Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày .... tháng .... năm ....

Quyển số: ...............
Số: ...............
Nợ: ..............
Có: ...............

- Họ và tên người mua:...................................................................

- Bộ phận (phòng, ban):..................................................................

STT Tên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ...)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
A B C D 1 2 3
             
Cộng    x x x  

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..................................................................................................

* Ghi chú:.................................................................................................................................

     Người mua                                           Kế toán trưởng                                         Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết bảng kê mua hàng:

BẢNG KÊ MUA HÀNG
(Mẫu số 06 -VT)

Góc trên bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển "Bảng kê mua hàng" phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.

  • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ.
  • Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
  • Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
  • Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
  • Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ ghi trong Bảng.
  • Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
  • Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).

Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển "Bảng kê mua hàng" cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng kê mua hàng để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán