Bảng thanh toán tiền lương Bảng tính lương theo Thông tư 200

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Bảng thanh toán tiền lương mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là mẫu bảng tính và thanh toán tiền lương cho bộ phận kế toán, hành chính tham khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Việc tính lương cho nhân viên sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động của từng người.

Bảng thanh toán tiền lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên dựa vào một số chứng từ liên quan làm căn cứ tính lương tháng cho nhân viên. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành...

Bảng chấm công

Bảng thanh toán tiền lương tự động

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu bảng thanh toán tiền lương:

Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 mới nhất

Nội dung bảng thanh toán tiền lương được trình bày cụ thể như sau:

Đơn vị:...................
Bộ phận:................
Mẫu số: 02 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:...............................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:..........Năm:..............

STT

Họ và tên

Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương   Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH ...... Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
                                       
                                       
                                       
                                       
  Cộng                                    

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................................................

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày....tháng....năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng thanh toán tiền lương để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán